Služby

Tvorba krajinného architekta nemusí byť obmedzená iba jednostranne na okruh zelene a krajinnej tvorby. Vo svojej praxi sa snažím špecializovať na rôzne sekcie (nielen) krajinnej architektúry. Ako jeden z prvých som priniesol na Slovensko technológiu vertikálnych záhrad po vzore Patricka Blanca, a začal som používať substráty Seramis® a Zeoponic® pre strešné zelené systémy. Snažím sa sledovať nové trendy a propagovať prácu krajinného architekta ako prácu potrebnú, zaujímavú a inšpiratívnu.

Od roku 2010 navrhujem kompozície záhrad aj verejných priestranstiev. Firma je schopná zrealizovať interiérovú zeleň, zelené steny a strešné záhrady. Spracúvam tiež dendrologické prieskumy a výpočet spoločenskej hodnoty drevín. Okrem toho zabezpečujem archívno-historické výskumy a prieskumy. Osobne sa venujem návrhom erbov, pečiatok, hlavičkových papierov či medailí – a to až do finálnej ich podoby.

Cenník poskytovaných služieb

Výška honoráru autorizovaného architekta zohľadňuje množstvo faktorov. Vždy treba individuálne zohľadniť špecifiká zadania, požiadavky investora, nároky na originalitu a technické riešenie, ktoré stanoví definitívnu výšku honorára. Na Slovensku platí voľná tvorba cien. Honorár architekta je určený dohodou zmluvných strán, jeho výška nie je ohraničená žiadnym smerom. Pre lepšie zorientovanie sa v tejto pomerne zložitej problematike zohľadňuje Honorárový poriadok, ktorý vyjadruje technicky primeranú odmenu za štandardne spracovaný návrh a projektovú dokumentáciu. Metodicky vychádza z historického princípu, ktorý je v strednej Európe zaužívaný. Pri tvorbe cenových ponúk na vypracovanie projekčných prác vychádzam jednak z Honorárového poriadku ale aj z Cenníka projektových prác Unika – sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností.

  • Projekt záhradného diela obsahuje súbor výkresov: návrh, plán výsadby, vytyčovací plán, detaily, vizualizácie, sprievodná a technická správa, štruktúrovaný rozpočet: cena dohodou, metodicky vychádzajúca z Cenníka projektových prác Unika.
  • Projekt verejného priestoru má obdobnú štruktúru ako projekt záhradného diela: cena dohodou, metodicky vychádzajúca z Cenníka projektových prác Unika.
  • Dendrologický prieskum pozostáva z nasledovných súčastí: inventarizácia drevín, spracovanie dendrologických tabuliek, výkresová časť, sprievodná a technická správa. Cena: od 840 € s DPH.
  • Historické prieskumy a rozbory v dohodnutom rozsahu, v závislosti od náročnosti a potreby vycestovania do vzdialených archívov: od 996 € s DPH.
  • Autorský dozor v dohodnutom rozsahu: 48 € s DPH/hodina (v rámci okresu Žilina).
  • Odborné architektonické poradenstvo k realizovaniu záhradných diel a interiérovej floristiky (poradenstvo ku kompozícii novej záhrady, oplotenia, výber dlažby, tipy na obnovu a redizajn staršej záhrady, dizajnérske prvky v záhrade, konzultácia rastlinného sortimentu, spôsoby realizácie, skicovanie na mieste, hydropónia, bytové rastliny a ich údržba): 150 € s DPH/hodina (v rámci okresu Žilina). Poradenské služby nezahŕňajú: konzultácie k výberu kosačiek, identifikáciu chorôb a škodcov, zavlažovacie systémy, jazierka a bazény.
  • Odborné texty a recenzie: 12 € s DPH/normostrana.
  • Odborné prednášky: 258 € s DPH/seminár (prednáška a diskusia). Okruhy: krajinná architektúra, vertikálne a strešné záhrady, hydropónia, interiérové kvetinárstvo a heraldika.
  • Heraldické práce pozostávajúce s návrhu erbov, návrh pečiatok, zástav, vlajok či personifikácia predmetov: cena dohodou.
  • Ostatné umelecké a medailérske práce: cena dohodou.