O firme

Marek Sobola sa narodil 3. júla 1981 v Žiline a je autorizovaný krajinný architekt, dizajnér a heraldik. Je členom Slovenskej komory architektov a hosťujúcim členom Českej komory architektov. Je taktiež člen liturgickej komisie Žilinskej diecézy. V súčasnosti pracuje vo vlastnom ateliéri v Žiline. V roku 2004 ukončil štúdium Záhradnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na tej istej univerzite, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja ukončil v roku 2007 dokotrandské štúdium na Katedre trvalo udržateľného rozvoja. Od roku 2011 je členom Slovenskej komory architektov ako autorizovaný krajinný architekt. V roku 2016 ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre štúdium histórie. Medzi jeho vybrané diela patria súkromné ​​záhrady na Slovensku a Rakúsku, Pamätník divinského meteoritu, vertikálne záhrady (Gothal Liptovská Osada, Mirage Shopping Center Žilina, Thalmeiner Café v Trnave a Château Gbeľany), strešné záhrady (Eurovea Bratislava, kúpele Rajecké Teplice, hrad Lietava). Zatiaľ najvýznamnejším projektom je Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine. Tento projekt sa uskutočnil pod záštitou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku a bol poctený patronátom Jeho Veličenstva Norodoma Sihamoniho, kráľa Kambodže a Jeho Veličenstva Simeona Coburga, posledného bulharského cára. Marek Sobola je tiež heraldik, ktorý sa venuje živej heraldike. Navrhuje erby pre cirkevné a štátne inštitúcie najmä mimo Slovenska: v Oceánii, Melanézii, Ázii a Afrike. Ocenenia: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, súťaž v kategórii “DETAIL ZÁHRADY Z ROKU 2016” – bronzová medaila: Zelená stena na Château Gbeľany, strieborná medaila: Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade.

Marek Sobola was born 3 July 1981 in Žilina, Czechoslovakia and is an authorised landscape architect, designer and heraldic artist. He is a member of the Slovak Chamber of Architects and Czech Chamber of Architects (from 2018) and a member of the liturgical commission of Diocese of Žilina. At present works in his own studio. Alma mater: Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA), Horticulture and Landscape Engineering Faculty – 2004, SUA, Faculty of European Studies and Regional Development, Department of Sustainable Development – 2007, Member of the Slovak Chambers of Architects as an Authorized landscape architect – 2011, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts – 2016. His selected works: Private gardens in Slovakia and Austria, Divina Meteorite – Monument, vertical gardens (Gothal Liptovská Osada, Mirage Shopping Centre in Žilina, Thalmeiner Café in Trnava and Château Gbeľany), roof gardens (Eurovea Shopping Centre in Bratislava, SPA Rajecké Teplice and Lietava Castle. His significant project is The statue St. John of Nepomuk in Divina which was carried out under auspices of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Slovakia. This project was honoured by patronage of His Majesty Norodom Sihamoni, the King of Cambodia and His Majesty Simeon II., the last Tsar of Bulgaria. Marek Sobola is also heraldic artist, proposes coats of arms for church and state institutions in Oceania, Melanesia, Asia, Africa but also in Europe. Awards: Association for Garden Design and Landscaping of Slovakia, Category „GARDEN DETAIL OF 2016“ – Bronze medal: Green wall in Château Gbeľany, Silver medal: Green wall in Gothal, Liptovská Osada.

Autorom návrhov zrealizovaných záhradných a iných diel, erbov, pečiatok a prác zverejnených na týchto stránkach je Marek Sobola (ak nie je uvedené inak). 

Author of designs of realized gardens, coats of arms, seals and works published on this site are Marek Sobola (unless otherwise stated).

Služby

Tvorba krajinného architekta nemusí byť obmedzená iba jednostranne na okruh zelene a záhrad. V našom ateliéri sa snažím špecializovať sa na rôzne sekcie (nielen) krajinnej architektúry. Ako jeden z prvých som priniesol na Slovensko technológiu vertikálnych záhrad po vzore Patricka Blanca, a začal som používať substráty Seramis a Zeoponic pre strešné zelené systémy. Snažím sa sledovať nové trendy a propagovať prácu krajinného architekta ako prácu potrebnú, zaujímavú a inšpiratívnu.

V našom ateliéri od roku 2010 navrhujeme projekty záhrad, verejných priestranstiev. Firma je schopná zrealizovať interiérovú zeleň, zelené steny, strešné záhrady. Vypracujeme tiež inventarizáciu drevín. Pripravujeme archívno-historické výskumy a prieskumy. Kolegyňa Katarína Sučíková má výborný cit pre dizajn a jej grafické výstupy sú na vysokej úrovni. Osobne sa venujem návrhom erbov, pečiatok, hlavičkových papierov či medailí – a to až do finálnej podoby.

Pre bezpríspevkových darcov krvi ocenených Slovenským Červeným krížom a teda držiteľom týchto ocenení: Bronzová plaketa, Strieborná plaketa, Zlatá plaketa, Diamantová plaketa, Kňazovického medaila a Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc., poskytujem na projektovú dokumentáciu a návrh rodinného/osobného erbu zľavu vo výške 20% (po preukázaní sa príslušným dekrétom).

Mgr. Ing. Marek SOBOLA, PhD.

Autorizovaný krajinný architekt, reg. č. 0046 KA
Návrh drobnej plastiky, osobnej grafiky
Heraldika, genealógia, história, etnografia
Spracovanie archívno-historických výskumov
Alma mater: FZKI & FEŠRR SPU v Nitre
FF UKF v Nitre