Curriculum vitae

Marek Sobola Ph.D. was born on July 3, 1981 in the city of Žilina, Czechoslovakia (now Slovakia) into a Roman Catholic family from Lalinok and Divina villages. The Sobola family have lived in Lalinok since the beginning of the 16th century. He spent the first years of his life in Divina. Marek Sobola is an authorised landscape architect, designer and heraldic artist. At present, he works in Žilina. He studied at the Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA) at the Faculty of Horticulture and Landscape Engineering in 1999–2004. Alongside the architect’s practice he continued doctoral studies at SUA at the Faculty of European Studies and Regional Development, the Department of Sustainable Development in 2004 – 2007. After finishing his Ph.D. study he again continued his studies at the Constantine the Philosopher University in Nitra at the Faculty of Arts as an historian for another five years. Marek Sobola founded the project called „Tree of Peace“ in 2018. The main goal of the project is to promote a message of peace by planting the „Tree of Peace“ on every continent. The project has the ambition to be a universal message of joining the nations.

His selected works: Private gardens in Slovakia and Austria, Divina Meteorite – Monument, Vertical Gardens (Water World Gothal in Liptovská Osada, Mirage Shopping Centre in Žilina, Thalmeiner Café* in Trnava and a restaurant in Château Gbeľany*), Roof Gardens (Eurovea Shopping Centre in Bratislava, SPA Rajecké Teplice and green roofs in Lietava Castle). His significant project is The statue of St. John of Nepomuk in Divina which was carried out under auspices of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Slovakia. This project was honoured by patronage of His Majesty Norodom Sihamoni, the King of Cambodia and His Majesty Simeon II, the last Tsar of Bulgaria. Marek Sobola is also a heraldic artist. He proposes coats of arms for ecclesiastical and state institutions in Oceania, Melanesia, Asia, Africa but also in Europe. In 2018 three projects represented Slovakia at the international landscape exhibition entitled “Landscape Architecture as a common ground”. One of them was the author’s work of Marek Sobola called Green wall Gothal in Liptovská Osada. The exhibition was organized by the European branch of the International Federation of Landscape Architects – IFLA.

*Note: This author’s work is extinct

Domestic and international membership in organizations:

 • The Slovak Chamber of Architects, Reg. № 0046 KA, 2011
 • The Liturgical Commission of the Diocese of Žilina, 2017
 • The Scientific Board of the Kysuce Museum in Čadca, 2020
 • The Council of the Episcopal Conference of Slovakia for Science, Education and Culture, 2020
 • The Heraldry Society of New Zealand, 2020
 • The Orders & Medals Research Society, 2020
 • Listing in the Register of Professional Artists of the Slovak Republic, 2021

Awards:

 1. The Association for Garden Design and Landscaping of Slovakia: A Garden, Park, Garden detail of 2016, II. and III. place for two garden projects in a national competition.
 2. The Ministry of Culture of the Slovak Republic: National competition Phoenix – National Cultural Monument of the year 2017, Honourable recognition for exceptional realization of the restoration project of the Statue of St. John of Nepomuk in the village of Divina.
 3. Romanian royal family:
  • Medalia_Regală_pentru_Loialitate Royal Medal for Loyalty (Medalia Regală pentru Loialitate).
 4. House of Bourbon-Two Sicilies:
  • Sacred Military Constantinian Order of Saint George Bronze Benemerenti Medal of the Franco-Neapolitan-Two Sicilian Sacred Military Constantinian Order of Saint George.
 5. Russian Imperial House:
  • Императорская_медаль_В_память_100-летия_Великой_войны_1914-1918_гг Imperial Commemorative Medal “In Memory of the 100th Anniversary of the Great War, 1914-1918” (Russian: Императорская медаль «В память 100-летия Великой войны 1914-1918 гг») for the merits of preserving the memory of the soldiers of the First World War in the project Tree of Peace.

In 2002, Marek Sobola adopted a coat of arms, which was abandoned and replaced by a new family coat of arms, created in 2014 by the Czech graphic artist, illustrator and heraldic artist Zdirad J. K. Čech (picture below). The coat of arms was registered in the Heraldic Register of the Slovak Republic with the signature QS-158/2015.

The author of all designs of gardens and small architecture, coats of arms, seals and works published on this website is Marek Sobola (unless otherwise stated).

Marek Sobola coat of arms Zdirad Čech

Marek Sobola, sa narodil 3. júla 1981 v Žiline a je autorizovaný krajinný architekt, dizajnér a heraldik, ktorý pracuje vo vlastnom ateliéri v Žiline. V roku 2004 ukončil štúdium Záhradnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na tej istej univerzite, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja ukončil v roku 2007 dokotrandské štúdium na Katedre trvalo udržateľného rozvoja. V roku 2016 ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre štúdium histórie. Medzi jeho vybrané diela patria súkromné ​​záhrady na Slovensku a Rakúsku, Pamätník divinského meteoritu, vertikálne záhrady (Gothal Liptovská Osada, Mirage Shopping Center Žilina, Thalmeiner Café* v Trnave a Château Gbeľany*), strešné záhrady (Eurovea Bratislava, kúpele Rajecké Teplice, hrad Lietava). Významným projektom je Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku a bol poctený patronátom Jeho Veličenstva Norodoma Sihamoniho, kráľa Kambodže a Jeho Veličenstva Simeona Coburga, posledného bulharského cára. Marek Sobola je tiež heraldik, ktorý sa venuje živej heraldike. Navrhuje erby pre cirkevné a štátne inštitúcie najmä mimo Slovenska: v Oceánii, Melanézii, Ázii a Afrike. V roku 2018 založil medzinárodný projekt „Strom pokoja“.

V roku 2018 bolo jeho autorské dielo „Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade“ zaradené ako jedno z troch diel reprezentujúcich Slovensko do medzinárodnej výstavy „Krajinná architektúra ako spoločný základ”. Výstavu, ktorá prezentovala projekty krajinnej architektúry zrealizované v Európe v rokoch 2013 – 2017 organizovala európska pobočka Medzinárodnej federácie krajinných architektov – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

Poznámka: Toto autorské dielo je zaniknuté

Členstvo:

 • Slovenská komora architektov, Reg. č. 0046 KA, 2011
 • Liturgická komisia Žilinskej diecézy, 2017
 • Vedecká rada Kysuckého múzea v Čadci, 2020
 • Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, 2020
 • Novozélandská heraldická spoločnosť (The Heraldry Society of New Zealand), 2020
 • Spoločnosť pre výskum radov a medailí, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska (The Orders & Medals Research Society), 2020
 • Zápis v Zozname profesionálnych umelcov, 2021

Ocenenia:

 1. Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu: Súťaž Záhrada, park, detail roka 2016, kategória Detail roka 2016, III. miesto: Zelená stena Château Gbeľany, II. miesto: Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade.
 2. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017, Čestné uznanie za výnimočnú realizáciu projektu obnovy neskorobarokovej sochy Sv. Jána Nepomuckého v obci Divina.
 3. Rumunská kráľovská rodina:
  • Medalia_Regală_pentru_Loialitate Kráľovská medaila za vernosť (Medalia Regală pentru Loialitate), prvý slovenský laureát.
 4. Franko-neapolská vetva kráľovskej dynastie Bourbonovcov – Oboch Sicílií:
  • Sacred Military Constantinian Order of Saint George Rád konštantiniánských rytierov sv. Juraja, bronzová Medaila Benemerenti.
 5. Dynastia Romanovcov:
  • Императорская_медаль_В_память_100-летия_Великой_войны_1914-1918_гг Cisárska pamätná medaila „Na pamiatku 100. výročia veľkej vojny, 1914-1918“ (Rusky: Императорская медаль «В память 100-летия Великой войны 1914-1918 гг») za zásluhy o zachovanie pamiatky na vojakov prvej svetovej vojny v projekte Strom pokoja.

Marek Sobola v roku 2002 prijal občiansky erb, ktorý bol zanechaný a nahradený novým rodinným erbom, ktorý v roku 2014 vytvoril český grafik, ilustrátor a heraldik Zdirad J. K. Čech. Erb bol zaregistrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou QS-158/2015.

Poznámka: autorom návrhov zrealizovaných záhradných a iných diel, erbov, pečiatok a prác zverejnených na týchto stránkach je Marek Sobola (ak nie je uvedené inak). 

 

Služby

Tvorba krajinného architekta nemusí byť obmedzená iba jednostranne na okruh zelene a krajinnej tvorby. Vo svojej praxi sa snažím špecializovať na rôzne sekcie (nielen) krajinnej architektúry. Ako jeden z prvých som priniesol na Slovensko technológiu vertikálnych záhrad po vzore Patricka Blanca, a začal som používať substráty Seramis® a Zeoponic® pre strešné zelené systémy. Snažím sa sledovať nové trendy a propagovať prácu krajinného architekta ako prácu potrebnú, zaujímavú a inšpiratívnu.

Od roku 2004 navrhujem kompozície záhrad aj verejných priestranstiev. Firma je schopná zrealizovať interiérovú zeleň, zelené steny a strešné záhrady. Spracúvam tiež dendrologické prieskumy a výpočet spoločenskej hodnoty drevín. Okrem toho zabezpečujem archívno-historické výskumy a prieskumy. Osobne sa venujem návrhom erbov, pečiatok, hlavičkových papierov či medailí – a to až do finálnej ich podoby. Svoje diela signujem monogramom „sM“.

Cenník poskytovaných služieb

Výška honoráru autorizovaného architekta zohľadňuje množstvo faktorov. Vždy treba individuálne zohľadniť špecifiká zadania, požiadavky investora, nároky na originalitu a technické riešenie, ktoré stanoví definitívnu výšku honorára. Na Slovensku platí voľná tvorba cien. Honorár architekta je určený dohodou zmluvných strán, jeho výška nie je ohraničená žiadnym smerom. Pre lepšie zorientovanie sa v tejto pomerne zložitej problematike vychádzam z Honorárového poriadku, ktorý vyjadruje technicky primeranú odmenu za štandardne spracovaný návrh a projektovú dokumentáciu. Metodicky vychádza z historického princípu, ktorý je v strednej Európe zaužívaný. Pri tvorbe cenových ponúk na vypracovanie projekčných prác vychádzam jednak z Honorárového poriadku ale aj z Cenníka projektových prác Unika – sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností.

 • Projekt záhradného diela obsahuje súbor výkresov: návrh, plán výsadby, vytyčovací plán, detaily, vizualizácie, sprievodná a technická správa, štruktúrovaný rozpočet: cena dohodou, metodicky vychádzajúca z Cenníka projektových prác Unika.
 • Projekt verejného priestoru má obdobnú štruktúru ako projekt záhradného diela: cena dohodou, metodicky vychádzajúca z Cenníka projektových prác Unika.
 • Dendrologický prieskum pozostáva z nasledovných súčastí: inventarizácia drevín, spracovanie dendrologických tabuliek, výkresová časť, sprievodná a technická správa. Cena: od 840 € s DPH.
 • Historické prieskumy a rozbory v dohodnutom rozsahu, v závislosti od náročnosti a potreby vycestovania do vzdialených archívov: od 996 € s DPH.
 • Autorský dozor v dohodnutom rozsahu: 48 € s DPH/hodina (v rámci okresu Žilina).
 • Odborné architektonické poradenstvo k realizovaniu záhradných diel a interiérovej floristiky (poradenstvo ku kompozícii novej záhrady, oplotenia, výber dlažby, tipy na obnovu a redizajn staršej záhrady, dizajnérske prvky v záhrade, konzultácia rastlinného sortimentu, spôsoby realizácie, skicovanie na mieste, hydropónia, bytové rastliny a ich údržba): 150 € s DPH/hodina (v rámci okresu Žilina). Poradenské služby nezahŕňajú: konzultácie k výberu kosačiek, identifikáciu chorôb a škodcov, zavlažovacie systémy, jazierka a bazény.
 • Odborné texty a recenzie: 12 € s DPH/normostrana.
 • Odborné prednášky: od 450 € s DPH/seminár (prednáška a diskusia). Okruhy: krajinná architektúra, vertikálne a strešné záhrady, hydropónia, interiérové kvetinárstvo a heraldika. Cena prednášok a seminárov týkajúca sa vertikálnych záhrad býva stanovená dohodou.
 • Heraldické práce pozostávajúce s návrhu erbov, návrh pečiatok, zástav, vlajok či personifikácia predmetov: cena dohodou.
 • Ostatné umelecké a medailérske práce: cena dohodou.
Marek Sobola landscape architect heraldic artist Slovakia Žilina

Mgr. Ing. Marek SOBOLA, PhD.

Marek Sobola artistic signature

Autorizovaný krajinný architekt, reg. č. 0046 KA
Návrh drobnej plastiky, osobnej grafiky
Heraldika, genealógia, história, etnografia
Spracovanie archívno-historických výskumov.
Alma mater: FZKI & FEŠRR SPU v Nitre
FF UKF v Nitre.