O firme

Marek Sobola sa narodil 3. júla 1981 v Žiline a je autorizovaný krajinný architekt, dizajnér a heraldik. Je členom Slovenskej komory architektov (od roku 2011) a hosťujúcim členom Českej komory architektov (od roku 2018). Je taktiež člen liturgickej komisie Žilinskej diecézy. V súčasnosti pracuje vo vlastnom ateliéri v Žiline. V roku 2004 ukončil štúdium Záhradnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na tej istej univerzite, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja ukončil v roku 2007 dokotrandské štúdium na Katedre trvalo udržateľného rozvoja. V roku 2016 ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre štúdium histórie. Medzi jeho vybrané diela patria súkromné ​​záhrady na Slovensku a Rakúsku, Pamätník divinského meteoritu, vertikálne záhrady (Gothal Liptovská Osada, Mirage Shopping Center Žilina, Thalmeiner Café v Trnave a Château Gbeľany), strešné záhrady (Eurovea Bratislava, kúpele Rajecké Teplice, hrad Lietava). Zatiaľ najvýznamnejším projektom je Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine. Tento projekt sa uskutočnil pod záštitou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku a bol poctený patronátom Jeho Veličenstva Norodoma Sihamoniho, kráľa Kambodže a Jeho Veličenstva Simeona Coburga, posledného bulharského cára. Marek Sobola je tiež heraldik, ktorý sa venuje živej heraldike. Navrhuje erby pre cirkevné a štátne inštitúcie najmä mimo Slovenska: v Oceánii, Melanézii, Ázii a Afrike.

V roku 2018 bolo jeho autorské dielo “Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade” zaradené ako jedno z troch diel reprezentujúcich Slovensko do medzinárodnej výstavy “Krajinná architektúra ako spoločný základ”. Výstavu, ktorá prezentovala projekty krajinnej architektúry zrealizované v Európe v rokoch 2013 – 2017 organizovala európska pobočka Medzinárodnej federácie krajinných architektov – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

Ocenenia: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, súťaž Záhrada, park, detail roka 2016, kategória Detail roka 2016: – bronzová medaila: Zelená stena Château Gbeľany, strieborná medaila: Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade. Ministerstvo kultúry SR, súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017: Čestne uznanie za výnimočnú realizáciu projektu obnovy neskorobarokovej sochy Sv. Jána Nepomuckého v obci Divina.

Autorom návrhov zrealizovaných záhradných a iných diel, erbov, pečiatok a prác zverejnených na týchto stránkach je Marek Sobola (ak nie je uvedené inak). 

Marek Sobola was born on 3 July 1981 in Žilina, Czechoslovakia and is an authorised landscape architect, designer and heraldic artist. He is a member of the Slovak Chamber of Architects and Czech Chamber of Architects and a member of the Liturgical Commission of Diocese of Žilina. At present he works in his own studio in Žilina. He studied at Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA) at Horticulture and Landscape Engineering Faculty (1999 – 2004) then he continued at his studies at SUA at Faculty of European Studies and Regional Development, Department of Sustainable Development in 2004 – 2007. After finishing his studies he again continued at his studies at Constantine the Philosopher University in Nitra at Faculty of Arts as an historian for another five years.

His selected works: Private gardens in Slovakia and Austria, Divina Meteorite – Monument, Vertical Gardens (Water World Gothal in Liptovská Osada, Mirage Shopping Centre in Žilina, Thalmeiner Café in Trnava and a restaurant in Château Gbeľany), Roof Gardens (Eurovea Shopping Centre in Bratislava, SPA Rajecké Teplice and green roofs in Lietava Castle). His significant project is The statue of St. John of Nepomuk in Divina which was carried out under auspices of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Slovakia. This project was honoured by patronage of His Majesty Norodom Sihamoni, the King of Cambodia and His Majesty Simeon II, the last Tsar of Bulgaria. Marek Sobola is also a heraldic artist. He proposes coats of arms for church and state institutions in Oceania, Melanesia, Asia, Africa but also in Europe.

His awards: The Association for Garden Design and Landscaping of Slovakia, A Garden, Park, Garden detail of 2016: Category „GARDEN DETAIL OF 2016“ – Bronze medal: Green wall in Château Gbeľany, Silver medal: Green wall in Gothal, Liptovská Osada. The Ministry of Culture of the Slovak Republic, A Phoenix – National Cultural Monument of the Year 2017: Honorable recognition for exceptional realization of the restoration project of the Statue of St. John of Nepomuk in the village of Divina, located in the Žilina Region.

The author of all designs of gardens and small architecture, coats of arms, seals and works published on this website is Marek Sobola (unless otherwise stated).

 

Služby

Tvorba krajinného architekta nemusí byť obmedzená iba jednostranne na okruh zelene a záhrad. V ateliéri sa snažím špecializovať sa na rôzne sekcie (nielen) krajinnej architektúry. Ako jeden z prvých som priniesol na Slovensko technológiu vertikálnych záhrad po vzore Patricka Blanca, a začal som používať substráty Seramis a Zeoponic pre strešné zelené systémy. Snažím sa sledovať nové trendy a propagovať prácu krajinného architekta ako prácu potrebnú, zaujímavú a inšpiratívnu.

Od roku 2010 navrhujem kompozície záhrad aj verejných priestranstiev. Firma je schopná zrealizovať interiérovú zeleň, zelené steny, strešné záhrady. Spracúvam tiež inventarizácie drevín a výpočet spoločenskej hodnoty drevín. Okrem toho spracúvam archívno-historické výskumy a prieskumy. Osobne sa venujem návrhom erbov, pečiatok, hlavičkových papierov či medailí – a to až do finálnej ich podoby.

Pre bezpríspevkových darcov krvi ocenených Slovenským Červeným krížom a teda držiteľom týchto ocenení: Bronzová plaketa, Strieborná plaketa, Zlatá plaketa, Diamantová plaketa, Kňazovického medaila a Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc., poskytujem na projektovú dokumentáciu a návrh rodinného/osobného erbu zľavu vo výške 20% (po preukázaní sa príslušným dekrétom).

Mgr. Ing. Marek SOBOLA, PhD.

Autorizovaný krajinný architekt, reg. č. 0046 KA
Návrh drobnej plastiky, osobnej grafiky
Heraldika, genealógia, história, etnografia
Spracovanie archívno-historických výskumov
Alma mater: FZKI & FEŠRR SPU v Nitre
FF UKF v Nitre