Curriculum vitae

Marek Sobola sa narodil 3. júla 1981 v Žiline a je autorizovaný krajinný architekt, dizajnér a heraldik. Je členom Slovenskej komory architektov. Je taktiež člen Liturgickej komisie Žilinskej diecézy a člen Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. V súčasnosti pracuje vo vlastnom ateliéri v Žiline. V roku 2004 ukončil štúdium Záhradnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na tej istej univerzite, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja ukončil v roku 2007 dokotrandské štúdium na Katedre trvalo udržateľného rozvoja. V roku 2016 ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre štúdium histórie. Medzi jeho vybrané diela patria súkromné ​​záhrady na Slovensku a Rakúsku, Pamätník divinského meteoritu, vertikálne záhrady (Gothal Liptovská Osada, Mirage Shopping Center Žilina, Thalmeiner Café v Trnave a Château Gbeľany), strešné záhrady (Eurovea Bratislava, kúpele Rajecké Teplice, hrad Lietava). Zatiaľ najvýznamnejším projektom je Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine. Tento projekt sa uskutočnil pod záštitou Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku a bol poctený patronátom Jeho Veličenstva Norodoma Sihamoniho, kráľa Kambodže a Jeho Veličenstva Simeona Coburga, posledného bulharského cára. Marek Sobola je tiež heraldik, ktorý sa venuje živej heraldike. Navrhuje erby pre cirkevné a štátne inštitúcie najmä mimo Slovenska: v Oceánii, Melanézii, Ázii a Afrike.

V roku 2018 bolo jeho autorské dielo “Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade” zaradené ako jedno z troch diel reprezentujúcich Slovensko do medzinárodnej výstavy “Krajinná architektúra ako spoločný základ”. Výstavu, ktorá prezentovala projekty krajinnej architektúry zrealizované v Európe v rokoch 2013 – 2017 organizovala európska pobočka Medzinárodnej federácie krajinných architektov – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

Ocenenia: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, súťaž Záhrada, park, detail roka 2016, kategória Detail roka 2016: – bronzová medaila: Zelená stena Château Gbeľany, strieborná medaila: Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade. Ministerstvo kultúry SR, súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017: Čestné uznanie za výnimočnú realizáciu projektu obnovy neskorobarokovej sochy Sv. Jána Nepomuckého v obci Divina.

Marek Sobola v roku 2002 prijal občiansky erb, ktorý bol zanechaný a nahradený novým rodinným erbom, ktorý v roku 2014 vytvoril český grafik, ilustrátor a heraldik Zdirad J. K. Čech. Erb bol zaregistrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou QS-158/2015.

Autorom návrhov zrealizovaných záhradných a iných diel, erbov, pečiatok a prác zverejnených na týchto stránkach je Marek Sobola (ak nie je uvedené inak). 

Marek Sobola coat of arms Zdirad Čech

Marek Sobola Ph.D. was born on July 3, 1981 in the city of Žilina, Czechoslovakia (now Slovakia) into a Roman Catholic family from Lalinok and Divina villages. Sobola family have lived in Lalinok since the beginning of the 16th century. He spent the first years of his life in Divina. Marek Sobola is an authorised landscape architect, designer and heraldic artist. He is a member of the Slovak Chamber of Architects, a member of the Liturgical Commission of the Diocese of Žilina and a member of the Council of the Episcopal Conference of Slovakia for Science, Education and Culture with effect from January 1, 2020. At present, he works in Žilina. He studied at Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA) at the Faculty of Horticulture and Landscape Engineering (1999–2004). Afterwards, he continued with his studies at SUA at the Faculty of European Studies and Regional Development, Department of Sustainable Development during 2004–2007. After finishing his PhD studies, he studied history at the Constantine the Philosopher University in Nitra at the Faculty of Arts for another five years. Marek Sobola founded the project called “Tree of Peace” in 2018. The main goal of the project is to promote a message of peace by planting the “Tree of Peace” on every inhabited continent within 4 years (2018–2022). The project has the ambition to be a universal message of joining the nations.

His selected works: Private gardens in Slovakia and Austria, Divina Meteorite – Monument, Vertical Gardens (Water World Gothal in Liptovská Osada, Mirage Shopping Centre in Žilina, Thalmeiner Café in Trnava and a restaurant in Château Gbeľany), Roof Gardens (Eurovea Shopping Centre in Bratislava, SPA Rajecké Teplice and green roofs in Lietava Castle). His significant project is The statue of St. John of Nepomuk in Divina which was carried out under auspices of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Slovakia. This project was honoured by patronage of His Majesty Norodom Sihamoni, the King of Cambodia and His Majesty Simeon II, the last Tsar of Bulgaria. Marek Sobola is also a heraldic artist. He proposes coats of arms for church and state institutions in Oceania, Melanesia, Asia, Africa but also in Europe.

His Awards: The Association for Garden Design and Landscaping of Slovakia, A Garden, Park, Garden detail of 2016: Bronze and Silver medal for two garden projects. The Ministry of Culture of the Slovak Republic, A Phoenix – National Cultural Monument of the Year 2017: Honourable recognition for exceptional realization of the restoration project of the Statue of St. John of Nepomuk in the village of Divina.

In 2002, Marek Sobola adopted a coat of arms, which was abandoned and replaced by a new family coat of arms, created in 2014 by the Czech graphic artist, illustrator and heraldic artist Zdirad J. K. Čech (picture above). The coat of arms was registered in the Heraldic Register of the Slovak Republic with the signature QS-158/2015.

The author of all designs of gardens and small architecture, coats of arms, seals and works published on this website is Marek Sobola (unless otherwise stated).

 

Služby

Tvorba krajinného architekta nemusí byť obmedzená iba jednostranne na okruh zelene a krajinnej tvorby. Vo svojej praxi sa snažím špecializovať na rôzne sekcie (nielen) krajinnej architektúry. Ako jeden z prvých som priniesol na Slovensko technológiu vertikálnych záhrad po vzore Patricka Blanca, a začal som používať substráty Seramis® a Zeoponic® pre strešné zelené systémy. Snažím sa sledovať nové trendy a propagovať prácu krajinného architekta ako prácu potrebnú, zaujímavú a inšpiratívnu.

Od roku 2004 navrhujem kompozície záhrad aj verejných priestranstiev. Firma je schopná zrealizovať interiérovú zeleň, zelené steny a strešné záhrady. Spracúvam tiež dendrologické prieskumy a výpočet spoločenskej hodnoty drevín. Okrem toho zabezpečujem archívno-historické výskumy a prieskumy. Osobne sa venujem návrhom erbov, pečiatok, hlavičkových papierov či medailí – a to až do finálnej ich podoby.

Cenník poskytovaných služieb

Výška honoráru autorizovaného architekta zohľadňuje množstvo faktorov. Vždy treba individuálne zohľadniť špecifiká zadania, požiadavky investora, nároky na originalitu a technické riešenie, ktoré stanoví definitívnu výšku honorára. Na Slovensku platí voľná tvorba cien. Honorár architekta je určený dohodou zmluvných strán, jeho výška nie je ohraničená žiadnym smerom. Pre lepšie zorientovanie sa v tejto pomerne zložitej problematike vychádzam z Honorárového poriadku, ktorý vyjadruje technicky primeranú odmenu za štandardne spracovaný návrh a projektovú dokumentáciu. Metodicky vychádza z historického princípu, ktorý je v strednej Európe zaužívaný. Pri tvorbe cenových ponúk na vypracovanie projekčných prác vychádzam jednak z Honorárového poriadku ale aj z Cenníka projektových prác Unika – sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností.

  • Projekt záhradného diela obsahuje súbor výkresov: návrh, plán výsadby, vytyčovací plán, detaily, vizualizácie, sprievodná a technická správa, štruktúrovaný rozpočet: cena dohodou, metodicky vychádzajúca z Cenníka projektových prác Unika.
  • Projekt verejného priestoru má obdobnú štruktúru ako projekt záhradného diela: cena dohodou, metodicky vychádzajúca z Cenníka projektových prác Unika.
  • Dendrologický prieskum pozostáva z nasledovných súčastí: inventarizácia drevín, spracovanie dendrologických tabuliek, výkresová časť, sprievodná a technická správa. Cena: od 840 € s DPH.
  • Historické prieskumy a rozbory v dohodnutom rozsahu, v závislosti od náročnosti a potreby vycestovania do vzdialených archívov: od 996 € s DPH.
  • Autorský dozor v dohodnutom rozsahu: 48 € s DPH/hodina (v rámci okresu Žilina).
  • Odborné architektonické poradenstvo k realizovaniu záhradných diel a interiérovej floristiky (poradenstvo ku kompozícii novej záhrady, oplotenia, výber dlažby, tipy na obnovu a redizajn staršej záhrady, dizajnérske prvky v záhrade, konzultácia rastlinného sortimentu, spôsoby realizácie, skicovanie na mieste, hydropónia, bytové rastliny a ich údržba): 150 € s DPH/hodina (v rámci okresu Žilina). Poradenské služby nezahŕňajú: konzultácie k výberu kosačiek, identifikáciu chorôb a škodcov, zavlažovacie systémy, jazierka a bazény.
  • Odborné texty a recenzie: 12 € s DPH/normostrana.
  • Odborné prednášky: 258 € s DPH/seminár (prednáška a diskusia). Okruhy: krajinná architektúra, vertikálne a strešné záhrady, hydropónia, interiérové kvetinárstvo a heraldika.
  • Heraldické práce pozostávajúce s návrhu erbov, návrh pečiatok, zástav, vlajok či personifikácia predmetov: cena dohodou.
  • Ostatné umelecké a medailérske práce: cena dohodou.
Marek Sobola landscape architect heraldic artist Slovakia Žilina

Mgr. Ing. Marek SOBOLA, PhD.

Autorizovaný krajinný architekt, reg. č. 0046 KA
Návrh drobnej plastiky, osobnej grafiky
Heraldika, genealógia, história, etnografia
Spracovanie archívno-historických výskumov
Alma mater: FZKI & FEŠRR SPU v Nitre
FF UKF v Nitre