Skip to content Skip to footer

Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. 

Krajinný architekt a heraldik

Mariánske námestie, 010 01 Žilina
Stručná informácia

Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. je autorizovaný krajinný architekt a heraldik. Je členom Slovenskej komory architektov a člen Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Špecializuje sa na integrovanú a historickú zeleň a drobnú architektúru v krajine.

V roku 2018 bolo jeho autorské dielo „Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade“ zaradené ako jedno z troch diel reprezentujúcich Slovensko do medzinárodnej výstavy „Krajinná architektúra ako spoločný základ”. Výstavu, ktorá prezentovala projekty krajinnej architektúry zrealizované v Európe v rokoch 2013 – 2017 organizovala európska pobočka Medzinárodnej federácie krajinných architektov – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

Je členom Vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci, Novozélandskej heraldickej spoločnosti a zapísaný v Zozname profesionálnych umelcov. Je nositeľom niekoľkých zahraničných vyznamenaní.

Kontakt Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. :

Publikačná činnosť:

Knižné publikácie, monografie

BALKO, Zoltán – ŠTIGA, Michal – SOBOLA, Marek – MIDRIAKOVÁ ZAUŠKOVÁ, Ľubica – GARČÁROVÁ, Mária – SLÁVIKOVÁ, Marcela: Ochrana a tvorba životného prostredia v mestách : odborno-metodická príručka. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, 2022, 88 s. ISBN 978-80-8213-047-1.

ŠTANSKÝ, Peter – FEILER, Jozef – SOBOLA Marek: Parky a sady v Žiline. Žilina : Georg , 2021, 380 s. ISBN 978-80-8154-316-6.

SOBOLA, Marek: Tajomstvo heraldických figúr. In: Kolektív autorov: Žofia Bosniaková : veľká kniha o žene viery a lásky. Martin: Matica slovenská, 2019, 205 s. ISBN 978-80-8128-238-6.

SOBOLA, Marek (ed.): Divinka Lalinok. Divinka : Obec Divinka , 2018, 493 s. ISBN 978-80-570-0193-5. (Krajská knižnica v Žiline, súťaž Kniha Horného Považia 2018, prvé miesto)

SOBOLA, Marek: Erby majiteľov panstva Teplička. In: Kolektív autorov: Teplička nad Váhom 1267 – 2017. Žilina: Vydavateľstvo Georg Žilina pre obec Teplička nad Váhom, 2017, s. 16-17. ISBN 978-80-8154-219-0.

SOBOLA, Marek (ed.): Príbeh svätojánsky, Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine / The Story of St. John, Statue of St. John of Nepomuk in Divina / ដំណើររឿងរបស់ St. John, រូបចម្លាក់ St. John Nepomuk នៅក្រុង Divina / Die Johannisgeschichte, Die Staute des hl. Johannes Nepomuk in Divina / Историята на св. Ян, Статуята на св. Ян Непомуцки в Дивина. Žilina : Servare et Manere a Kysucké múzeum v Čadci, 2017, 119 s. ISBN 978-80-972614-3-6.

SOBOLA, Marek: Domov starne s letokruhmi – Ľudová architektúra v Javorníkoch. In: Kolektív autorov: Javorníky : veľká kniha o nemalom pohorí. Martin: Matica slovenská, 2016, 155 s. ISBN 978–80–8128–129–7.

JANURA, Tomáš – ZVEDELOVÁ, Kristína – SOBOLA, Marek. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Spoločnosť Kolomana Sokola s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Historického ústavu SAV, 2014, 198 s. Projekt HÚ SAC CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. ISBN 978-80-89756-02-5.

SOBOLA, Marek: Nosné texty z historického vývoja obce Svederník, Školstvo, 1. svetová vojna. In: MAZÚR, Milan (ed.): Príbeh obce Svederník. Svederník: Obecný úrad Svederník 2014, 185 s. ISBN 978-80-971733-6-4.

SOBOLA, Marek: Stručné zhodnotenie ľudovej architektúry. In: ŠUŠKA, P. (ed.): Divina, monografia. Divina: Obecný úrad Divina 2011, s. 45.

Zborníky

KRAJČOVIČOVÁ, Daniela – SOBOLA, Marek: Historické premeny záhrad Budatínskeho zámku. In: Acta horticulturae et regiotecturae, roč. 10, 2007, č. 1, s. 17-21. ISSN 1335-2563.

PORUBSKÝ, Jozef – SOBOLA, Marek: Regionálne disparity v EÚ. In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Bratislava 2005. ISBN 80-225-2047-0.

SOBOLA, Marek – BIELEK, Pavel: Prioritné a deficitné poľnohospodárske oblasti v katastrálnom území obce Oponice určené pedologickými charakteristikami (Preferred and deficit agricultural areas in cadastral area of Oponice village defined by pedological characteristics). In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 2007, s. 138 – 151. ISBN 978-80-89128-40-2. Vedecká práca v domácom recenzovanom vedeckom zborníku.

SOBOLA, Marek – PORUBSKÝ, Jozef: Súčasné riešenia problémov mikroregiónu Oponice. In: Perspektivy českého venkova. Praha: PEF ČZU 2006. ISBN 80-213-1472-9.

SOBOLA, Marek: Extenzívna zelená strecha na Lietavskom hrade. In: Hrad Lietava 2003 – 2013. Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu 2014, s. 66 – 69. ISBN 978-80-971888-7-0.

SOBOLA, Marek: Hydropónia – progresívna  technológia interiérového dizajnu. In: Rastlina – Interiér – Tvorba. Nitra 2006. ISBN 80-8069-724-8.

SOBOLA, Marek: Ľudová architektúra a staviteľstvo v doline divinského potoka a jeho prítokov. In: Vlastivedný zborník Považia XXVI. Žilina: Považské múzeum v Žiline 2013.

SOBOLA, Marek: Obce farnosti Veľká Divina a ich symbolika (1. pol. 18. – 2. pol. 19. storočia). In: Zborník Kysuckého múzea 15/2013. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci 2013, s. 243 – 285. ISBN 978-80-970780-7-2.

SOBOLA, Marek: Obnova kultúrnych pamiatok ako cesta rozvoja mikroregiónov. In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR. ASAPV Nitra 2006. ISBN 80-89162-17-7.

Odborné časopisy

SOBOLA, Marek: Strešná zeleň a konzervácia torzálnej architektúry. In: ZAHRADA-PARK-KRAJINA, č. 1/2023, ročník XXXIII. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. Praha 2023. ISSN 1211-1678.

SOBOLA, Marek: Vidiecka historická zeleň na Slovensku. In: ZAHRADA-PARK-KRAJINA, č. 2/2018, ročník XXVIII. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. Praha 2018. ISSN 1211-1678.

SOBOLA, Marek: Krajinná architektúra v Žiline počas prvej Československej republiky. In: ZAHRADA-PARK-KRAJINA, č. 4/2018, ročník XXVIII. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. Praha 2018. ISSN 1211-1678.

SOBOLA, Marek: Integrovaná zeleň – budúcnosť zelene v mestách. In: Enviro-magazín, č. 5, ročník XIX. MŽP SR a SAŽP 2014. ISSN 1335-1877.

SOBOLA, Marek: Rastliny v interiéri. In: Instore Slovakia, č. 9. Bratislava 2005. ISSN 1336-2348.

Nepublikované práce/výskumy a odborné práce

SOBOLA, Marek: Kanonická vizitácia farnosti Veľká Divina z roku 1828 : diplomová práca. Nitra : UKF v Nitre, 2016. 91 s.

SOBOLA, Marek: Barokový kaštieľ v Gbeľanoch – park. Archívno-historický prieskum, Ateliér krajinnej architektúry. martes FLORA, s.r.o.  2012.

SOBOLA, Marek: Budatín – historický vývoj a rekonštrukcia zámockého parku : diplomová práca. Nitra : SPU v Nitre, 2004.

SOBOLA, Marek: Genealogický výskum rodov Sobola a Lašút vo svetle archívnych prameňov : bakalárska práca. Nitra : UKF v Nitre, 2014. 73 s.

SOBOLA, Marek: Projekt obnovy a revitalizácie mikroregiónu Oponice a jeho dopad na tvorbu služieb obyvateľstvu a zamestnanosť. Dizertačná práca. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nitra 2007. 213 s.

ZVEDELOVÁ, Kristína – SOBOLA, Marek: Park v Bytčici. Architektonicko-historický výskum, č. ÚZPF 1329/2, august – september 2014.

Populárne texty

SOBOLA, Marek: História divinskej farnosti. In: Divina, Ročenka 2014. Divina 2014, s. 38 – 41.

SOBOLA, Marek: Ecclesiastical Heraldry in Papua New Guinea and Solomon Islands. In: The Catholic Reporter, Issue 158, Papua New Guinea 2019, p. 4.

SOBOLA, Marek: Church heraldry shows identity. In: The Weekender, March 2019, Papua New Guinea, p. 5.

Odborné prednášky a semináre

V. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST, príspevok: Vertikálne a strešné záhrady – využitie pre mestskú mikroklímu, 2014.

LIETAVSKÁ HRADNÁ KONFERENCIA, príspevok: Zelená strecha na Lietavskom hrade, 2014.

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SPU V NITRE, Katedra biotechniky zelene, prednáška: Vertikálna zeleň, 2016.

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SPU V NITRE, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, prednáška: Archívno-historický výskum historickej zelene, 2016.

X. LEPIDOPTEROLOGICKÉ KOLKVIUM ZVOLEN, Poster: Žlkovanová Katarína, Sobola Marek: „Je možné využitie zelených striech na posilnenie populácií jasoňa červenookého?“, 2016.

7. ROČNÍK NÁRODNEJ KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST, BANSKÁ BYSTRICA – „Je čas konať v mestskom životnom prostredí,“ príspevok: Zlepšovanie mestskej mikroklímy podporou využitia vertikálnych a strešných záhrad, 2016.

Konferencia ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2017 PKO Nitra, 15. – 16. februára 2017, príspevok: Zlepšovanie mestskej mikroklímy podporou využitia vertikálnych a strešných záhrad, 2017.

IX. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST: „ZELENÉ MESTO, ZDRAVÉ MESTO = UDRŽATEĽNÉ MESTO“, príspevok: Vertikálne a strešné záhrady – využitie pre mestskú mikroklímu, 2018.

FLORA OLOMOUC 2019, odborný seminár: Vertikální zahrady – interiérové zelené stěny, 2019.