Zelené strechy – najvhodnejší spôsob zastrešovania torzálnej architektúry

Zazeleňovanie horizontálnych a vertikálnych častí budov nie je v súčasnosti ničím novým. Takmer v celej Európe (okrem stredomorských oblastí) ale aj v niektorých afrických krajinách vychádzal vývoj obydlí zo stavieb zahĺbených do zeme. Zelené strechy pôsobia v krajine prirodzene, nenarúšajú ju a vytvárajú symbiózu s okolitým prostredím. Zvlášť pri ruinách hradov, kostolov či iných opustených stavbách, kde si prirodzenou sukcesiou nachádza zeleň svoje miesto osídľovaním puklín, korún múrov či rôznych výklenkov, sa použitie zelených striech javí ako najvhodnejší spôsob zastrešovania zakonzervovaných častí stavieb. V súčasnosti intenzívne spolupracujem so Združením na záchranu Lietavského hradu. Na hrade postupne realizujeme extenzívnu strešnú zeleň. V súčasnosti sú zrealizované, či plánované tieto extenzívne zelené strechy:

  • Kostková prístavba stredného paláca (2015)
  • Piata brána (2015)
  • Prvá brána – Strážnica (príprava v roku 2017, realizácia v roku 2018)

O zelených strechách som mal príspevok tiež na Lietavskej hradnej konferencii, ktorá sa uskutočnila 20. júna 2014 (viac: SOBOLA, Marek: Extenzívna zelená strecha na Lietavskom hrade. In: Hrad Lietava 2003 – 2013. Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu 2014, s. 66 – 69. ISBN 978-80-971888-7-0). Počas realizácie zelených striech vyšli najavo skutočnosti, že ich botanická skladba môže nejakým spôsobom ovplyvniť reintrodukciu nášho najvzácnejšieho motýľa jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758), ktorý sa ešte v 50. rokoch 20. storočia na Lietave bežne vyskytoval. Za účelom zahustenia existujúcej siete lokalít druhu je možné uvažovať aj s využitím zelených striech, ktoré sa budujú v hradných areáloch, či na budovách, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti lokalít, ktoré jasoň osídľuje či historicky osídľoval. Nemenej dôležitým je vytváranie takejto rastlinnej pokrývky aj na strechách novostavieb hotelov či iných objektoch v blízkosti vytipovaných lokalít. K tejto problematike sme v roku 2016 spolu s Katarínou Žlkovanovou pre X. lepidopterologické kolokvium vypracovali príspevok a poster. O zelených strechách či jasoňovi v Lietave vyšiel tiež zaujímavý článok v Žilinskom Večerníku. Zelená strecha podľa môjho projektu bola zrealizovaná tiež na Kapušianskom hrade. Fotografie zachytávajú realizáciu zelenej strechy na objekte Piatej brány Lietavského hradu.