Marek Sobola landscape architect green wall

Zelené fasády a interiérové zelené steny: Online seminár

Green facades and Interior green walls: Online seminar

Bratislava/Žilina, 27. januára 2021. Dnes som ako lektor prednášal veľmi zaujímavý online seminár pre Nakladatelství FORUM s.r.o. na tému Zelené fasády a interiérové zelené steny. O svojej práci pravidelne prednášam a robím osvetu krásnemu povolaniu krajinného architekta.

Program online seminára

  • terminológia – rozdelenie typov vertikálnych záhrad
  • výhody a nevýhody zelene založenej takýmto spôsobom
  • zakladanie (všeobecné princípy)
  • ukážky z praxe
  • diskusia

#mareksobola #onlineseminar #onlinelectures #onlinelearning #soboladesign #landscapedesign #greeninterior #slovaklandscape #landscapedesign #landscape #greenwall #greenwalls #verticalgarden #verticalgardens

Bratislava/Žilina, January 21, 2021. Today, as a lecturer, I lectured a very interesting online seminar for the Nakladatelství FORUM s.r.o. on the topic Green facades and Interior green walls. I regularly lecture about my work and enlighten the beautiful profession called landscape architecture.

Online seminar program

  • terminology – division of types of vertical gardens
  • advantages and disadvantages of greenery established in this way
  • foundation (general principles)
  • examples from practice
  • discussion