Marek Sobola architecture_Gbeľany_landscape architecture

Víťazstvo v architektonickej súťaži

Victory in the architectural competition

Gbeľany, 15. februára 2021. Obec Gbeľany ešte koncom roka 2020 vyhlásila architektonickú súťaž zameranú na rekonštrukciu malého amfiteátra, ktorý sa nachádza na námestí pred kostolom. Dlho nevyužívaná a chátrajúca stavba vyžaduje nové riešenie a využitie. Spomedzi prihlásených návrhov v dvojkolovej súťaži získalo najlepšie umiestnenie moje invenčné architektonické riešenie. Dôvodom vyhlásenia súťaže je adaptácia nevyužívaného objektu tzv. „amfiteátra“ ktorý bol čiastočne zrealizovaný podľa projektovej dokumentácie s názvom „Námestie obce Gbeľany. Objekt bol stavebne zrealizovaný ako stavba zapustená do terénu, čím vznikol tzv. „amfiteáter“. Bohužiaľ, takýto typ stavby zostal bez adekvátneho praktického využitia, nakoľko nebol nikdy dobudovaný.

Zapustený amfiteáter kruhového pôdorysu so sedením po celom jeho vnútornom obvode v troch radoch nikdy nenaplnil očakávanie plánovaného využitia. Možno skonštatovať, že stavba, ako aj celá filozofia „multifunkčnosti“ malého areálu námestia je jednoznačne typickým príkladom tzv. „eurofondového baroka“, resp. „eurofondového urbanizmu“. Tieto popísané skutočnosti vytvorili priestor pre architektonickú súťaž na optimálne riešenie sanácie vzniknutého stavu. Od víťazného návrhu sa očakávala zrealizovateľnosť, finančná nenáročnosť a najvyššia efektivita. Zvláštnou požiadavkou bolo zohľadnenie blízkosti cirkevnej stavby – kostola.

Filozofia víťazného návrhu vychádza z predpokladu, že nevhodnej architektúre sa nebude vytvárať žiadna nová praktická a ani teoretická funkcia. Vychádzame zo skutočnosti, že stavba bude odstránená. Na miesto odstránenej stavby sa navezie dostatočné množstvo zeminy k vytvoreniu terénnej modelácie vo forme pahorka s kruhovým pôdorysom, ktorý bude kompozične reflektovať na ostatné kruhové plochy riešeného areálu. Pahorok bude prerušený chodníkom v smere západ – východ, ktorý sa ypsilonovito rozširuje a napája na stávajúcu kompozíciu. Chodník budú vymedzovať múry z pohľadového betónu. Pahorok bude ozelenený trávnikom a budú na ňom vysadené stromy, čo okrem praktického architektonického nástroja vyjadrí aj samotnú filozofiu návrhu. Stromy zapúšťajúce korene hlboko do pôdy, v prenesenom význame hlboko do pamäte, metaforicky umocňujú názov novo navrhnutého diela: „Chodník historickej pamäte“. Vyššia zeleň bude dobrým prostriedkom k vyváženiu stavebnej hmoty blízkeho kostola. Na návrhu spolupracoval krajinný architekt Ing. Ján Janík.

Komisia ohodnotila víťazný návrh ako estetický, s akcentom na históriu obce a jej obyvateľov, ktorý sa zároveň najlepšie včlení do priestoru námestia bez nároku na spotrebu energií pri jeho prevádzkovaní. V neposlednej rade ide o dobré riešenie aj z celkového bezpečnostného hľadiska užívania objektov námestia v nadväznosti na pohyb občanov a predovšetkým detí.

Gbeľany, February 15, 2021. At the end of 2020, the Gbeľany village in the Žilina district announced an architectural competition aimed at the reconstruction of a small „amphitheater“, which is located on the square in front of the local church. A long-disused and dilapidated building requires a new solution and use. Among the submitted designs in the two-phase competition, my inventive architectural solution received the best placement.

The philosophy of the winning design is based on the assumption that no new practical or theoretical function will be created for an unsuitable architecture. We assume that the building will be removed. Sufficient soil will be brought to the site of the removed building to create a terrain model in the form of a hill with a circular floor plan. The hill will be interrupted by a sidewalk in the west-east direction and feeds on the existing composition. The hill will be greened by a lawn and trees will be planted on it, which, in addition to a practical architectural tool, will also express the very philosophy of the design. Trees sinking roots deep into the soil, in a figurative sense deep into the memory, metaphorically amplify the name of the newly designed work: „The Sidewalk of Historical Memory“. Higher greenery will be a good way to balance the building mass of the nearby church. Ing. Ján Janík, landscape architect, co-worked on the design.