The South Australian Genealogist_Marek Sobola

Vedecký článok v austrálskom časopise

Scientific article in Australian journal

Unley, Austrália, 15. septembra 2020. V jarnom vydaní odborného časopisu The South Australian Genealogist bol uverejnený vedecký článok o mojej heraldickej práci v Oceánii. Časopis vydáva vydáva Juhoaustrálska genealogicko-heraldická spoločnosť (The South Australian Genealogy & Heraldry Society Inc.). Ide o prvý článok slovenského heraldika uverejnený v tomto odbornom časopise. Veľkou cťou pre autora bolo uverejnenie erbu arcibiskupa Antona Bala na titulnej strane. Rozsah článku je 8 strán.

Unley, Australia, September 15, 2020. In the spring issue of the scientific journal The South Australian Genealogist an scientific article about my heraldic work in Oceania was published. The South Australian Genealogist is published by the South Australian Genealogy & Heraldry Society Inc. The range of the article is 8 pages.