Landscape architecture_Tomáš Sobota_Marek Sobola

Úspech v architektonickej súťaži na návrh parkovacieho domu v Trnave

Success in the architectural competition for the design of a parking house in Trnava

Žilina, 11. novembra 2020. V septembri 2020 som sa ako člen tímu architekta Tomáša Sobotu zúčastnil súťaže na návrh parkovacieho domu na sídlisku Na hlinách v Trnave. Návrh získal v súťaži jednu z dvoch porotou udelených odmien. Porota odmenila návrh za ekonomické riešenie a za ekologické narábanie s dažďovou vodou. Do súťaže sa zapojilo celkovo 16 návrhom, ktoré boli podrobené hodnoteniu porotou. Hlavným riešiteľom bol Ing. arch. Tomáš Sobota. Na súťažnom návrhu ďalej spolupracovali: Ing. Monika Reháková, Ing. Tomáš Kordík (doprava), Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. (zeleň a sadové úpravy).

Môj koncept zelene vychádza z rozdelenia zelených plôch do dvoch základných skupín: horizontálne a vertikálne. Zeleň založená na inak tradične nevyužitých plochách stavieb, jednoznačne zvyšuje biodiverzitu v urbanizovanom prostredí. Horizontálna zeleň v podobe extenzívneho porastu bude na korunách oporných múrov pôsobiť ako prirodzené ukončenie evokujúce torzálnu architektúru v zastavanom prostredí. Zelené koruny múrov nielenže tvoria vizuálne a esteticky prijateľnú textúru fasád, ale významne sa podieľajú na zvýšení biodiverzity v mikropriestore. Sú atraktívne pre hmyz a tiež pre vtáky hniezdiace na zemi, ktoré sú takto chránené. Ide najmä o kostravu ovčiu (Festuca ovina), dúšku materinu (Thymus serpyllum) ale uplatnenie nájdu ajrôzne druhy rozchodníkov (Sedum spectabile). Vertikálnu zeleň budú tvoriť popínavé rastliny vedené na kovovom rošte, ktorý bude vystupovať 2,8 m nad úroveň strechy. Medzi strechami je navrhnutá pestovateľská nádoba, z ktorej bude rovnako vystupovať rošt s popínavými rastlinami. V nádobe bude minerálny strešný substrát. Obrastené fasády nie sú vystavené extrémnym výkyvom počasia a tiež dažďu, pretože listy rastlín majú podobnú funkciu ako škridle a voda po nich steká bez toho, aby sa pod ne dostala. Keďže stavba bude realizovaná na juhu, okrem bežne používaných možno použiť aj teplomilnejšie popínavé rastliny. Džungľovitý, ba až zanedbaný efekt stavbe prepožičia zaujímavá kombinácia brečtanu (Hedera helix) či paviniča trojlaločného (Parthenocissus tricuspidata), spolu s vistériou kvetnatou (Wisteria floribunda). Farba kvitnutia vistérie je biela, alebo vo fialových či ružových odtieňoch.

Biodiverzitu stavby umocní integrácia včelstiev do vybraných častí fasády budovy. Program navrátenia včiel do urbanizovanej krajiny si osvojilo už mnoho miest naprieč svetom. Nepopierateľnou výhodou je samotná vegetácia, pretože navrhované rastliny sú medonosné. Či už brečtan, ktorý kvitne na jeseň a poskytuje výdatnú znášku nektáru, peľu a propolisu ale tiež pavinič ba aj samotná vistéria. Je dôležité spomenúť aj navrhovaný rozchodník, ktorý včelám poskytuje nektár a peľ i za veľkého sucha, preto sa považuje za významnú včelársku rastlinu.

Žilina, November 11, 2020. In September 2020, as a member of the team of architect Tomáš Sobota, I participated in a competition to design a parking house in the „Na hlinách“ housing estate in Trnava city in Slovakia. Our proposal won one of the two jury awards in the competition. The jury awarded this proposal for an economical solution and for the ecological treatment of rainwater. A total of 16 proposals took part in the competition, which were evaluated by a jury. The main researcher was Ing. arch. Tomáš Sobota. The following also collaborated on the competition proposal: Ing. Monika Rehakova, Ing. Tomáš Kordík (transport solution), Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. (greenery and landscaping).