The first Tree of Peace has already been planted / Strom pokoja: prvý strom zasadený

V roku 2018 si uctíme pamiatku všetkých vojakov, ktorí padli počas bojov 1. svetovej vojny okrúhlym, 100. výročím jej ukončenia. Tento globálny konflikt sa bytostne dotkol aj našej rodiny, čo ma inšpirovalo k vytvoreniu projektu Strom pokoja („The Tree of Peace“). Môj pradedo Ondrej, záložník (v čase vypuknutia konfliktu mal 34 rokov) slúžil najprv v zázemí – strážil železničnú stanicu v Čadci. Avšak, po krátkom čase sa ocitol v ostrom boji na Východnom fronte. On, podobne ako mnoho jemu podobných „starších“ vojakov nemal potrebný výcvik a tiež v dôsledku práce v USA neabsolvoval ani povinné manévre. Takže proti elitným ruským jednotkám nemal veľkú šancu. Posledná správa z kmeňového listu vojaka hovorí, že v roku 1915 „zmizol“ na ruskom bojisku. Pátral som asi 6 rokov v rôznych vojenských archívoch od Slovenska, Česka, Belgicka, Dánska, Ruska, Rakúska, Maďarska až po Švajčiarsko. Žiaľ, s negatívnym výsledkom. Pradedo, podobne ako stovky ďalších sa nikdy nevrátil domov a leží na neznámom mieste. Pre môjho deda zostal navždy neznámym človekom, pretože ten sa narodil v roku 1915… Pre Ondreja a všetkých vojakov, ktorí zomreli na neznámych miestach na rôznych bojiskách veľkej vojny môžem urobiť aspoň jednu symbolickú vec.

Inicioval som projekt s názvom Strom pokoja. Jeho ambíciou je výsadba pamätných stromov na rôznych miestach Európy (možno aj za jej hranicami), ktoré by pripomínali ako živé pamätníky útrapy vojny – aby sme nezabúdali. Ku každému stromu plánujem umiestniť pamätnú dosku v podobe bronzovej plakety umiestnenej na kamennom pilieri. O tomto projekte potom v roku 2019 vydám publikáciu, ktorá bude venovaná 100. výročiu vojny v kontexte obyčajných bežných rodín, ako sa im žilo bez hlavy rodiny a aké to malo sociálne dopady.

Počas pátrania som narazil na Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy, ktorý mi významne pomohol s bádaním najmä v Poľsku a Rusku. KVH v tomto roku ukončil práce na najväčšom vojnovom cintoríne na Slovensku z obdobia I. svetovej vojny v obci Veľkrop v Stropkovskom okrese. V piatok 28. septembra ho sprístupnili pre verejnosť. Na jeho ploche je pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Cintorín je obnovený v takom duchu, ako bol naprojektovaný v čase vojny. Boli použité prírodné materiály a pri obnove sa vychádzalo z dobových nákresov a náčrtov, ktoré sa zachovali. Obnova cintorína trvala od roku 2010 a podieľalo sa na nej viac ako 200 dobrovoľníkov zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Z celkového množstva pochovaných vojakov sú známe mená len 11 z nich. Medzi najvýznamnejších donorov obnovy patrí Rakúsky Čierny kríž či Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku. V súčasnosti prebieha zápis cintorína do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Za účasti zástupcov jednotlivých cirkví cintorín posvätil pravoslávny prešovský arcibiskup a metropolita Rastislav. Dostalo sa mi tej cti, že mi bolo umožnené navrhnúť centrálny monument na cintoríne za spolupráce s arch. Andrejom Smatanom. Vychádzal som z analógie podobných monumentov v našom prostredí.

Súčasťou pietnej spomienky bolo i vysadenie dvoch dubov domácimi i zahraničnými hosťami, ktorí sa pričinili o obnovu cintorína. Prvý z nich je spomínaný Strom pokoja, ktorý pomohol vysadiť Ing. Otto Jaus z organizácie Čierny kríž spolu s plk. Ing. Norbertom Hríbom z 2. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Druhý strom za dobrovoľníkov vysadili: Martin Drobňák (KVH Beskydy), Zoltan Kovács, Gergo Toro (Krajczáros Alapítvány). Nie bez zaujímavosti je fakt, že vysadené duby sú v odrode „Concordia“, čo po latinsky znamená svornosť a bez svornosti a odhodlania dobrovoľníkov by tento cintorín nemohol byť obnovený. Ďalšie lokality výsadby stromov sú v Rusku, Rakúsku a na Slovensku v Žiline, Divine a v Lalinku, miestnej časti obce Divinka. V jednaní sú aj ďalšie lokality.

The Club of Military History Beskydy finished its restoration work on the largest war cemetery in Slovakia. The cemetery, which is in the village of Veľkrop in Stropkov district, is dated to the World War I. On Friday, September 28, 2018 it was made accessible to the public. 8662 soldiers of the Austro-Hungarian and Russian armies are buried there. The cemetery is restored in the same style as it was designed in the war times. Natural materials were used for the restoration which was  based on historical drawings and sketches that were preserved. The restoration of the cemetery  started in 2010 by more than 200 volunteers from Slovakia, Hungary, the Czech Republic, Poland, Ukraine and Romania. Out of the total number of buried soldiers, only 11 of them are known. Among the most important donors for the reconstruction are the Austrian Black Cross (Das Österreichisches Schwarzes Kreuz) as well as the Embassy of the Russian Federation in Slovakia. Currently, including the cemetery on the National Cultural Monuments List is being in the process of completion. The ground of the cemetery was sanctified by The Most Reverend Metropolitan Rastislav, Archbishop of Prešov, Metropolitan of the Czech Lands and Slovakia with the participation of the representatives of different religions. I was honoured to be able to propose a central monument for the cemetery in collaboration with the architect Andrej Smatana. I took the analogy of similar monuments in our region. Planting of two oaks by local and foreign guests, who somehow participated at the restoration of the cemetery, was a part of the memorial. The first one is „The Tree of Peace“ that was planted by Ing. Otto Jaus, Regional Director of the Black Cross of Vienna and Lower Austria and Colonel Ing. Norbert Hríb from 2nd Mechanized Brigade of the Armed Forces of the Slovak Republic. It is noteworthy that the planted oaks are in the „Concordia“ variety, which in Latin means harmony and without harmony and determination of the volunteers, this cemetery could not have been restored.