Sad Pavla Dobšinského, Žilina – Vlčince

Na žilinskom sídlisku Vlčince rastie podľa nášho projektu ovocný sad, ktorý sa bude volať Sad Pavla Dobšinského. Ide o sadovnícke stvárnenie a pretvorenie priestoru vo vnútrobloku. Na Dobšinského ulici bola v minulosti nevyužitá asfaltová plocha. Z iniciatívy žilinskej poslankyne Ivety Martinkovej, ktorá projektu venovala mimoriadnu energiu, vznikla myšlienka  realizácie ovocného sadu. Spolu s krajinnou architektkou Katarínou Sučíkovou a v spolupráci s projekčnou firmou emProject, s.r.o. zo Žiliny sme navrhli riešenie, ktoré v súčasnosti dostáva kontúry a hmotnú podobu. Nápad, ako vymeniť rozpadnutý asfalt za zeleň je v Žiline jedinečný a určite stojí za povšimnutie. Priestor budúceho sadu je elipsovite vymedzený a pripomína tvar ovocia. Do oploteného sadu sa bude vchádzať tromi hlavnými vstupmi, ktoré rešpektujú prirodzené pešie trasy. Okrem navrhovaných ovocných drevín sad zaberá aj stávajúce dreviny. Priestor na sektory rozdeľuje sieť chodníkov s dvomi väčšími plochami. V najväčšej bude v budúcnosti tiež altánok s technickou miestnosťou, v menšej vodný prvok. Dôležité je poznamenať, že altánok bude mať extenzívnu zelenú strechu. Spevnené (zhromažďovacie) plochy a hlavné pešie ťahy sú z liateho betónu, ostatné chodníky budú s mlatovým (štrkovým) povrchom. Navrhli sme aj tzv. “bosonohý” chodník s rôznymi textúrami. Plochy zelene v tzv. vnútornom okruhu budú oproti ostatnému terénu zdvihnuté a vytvoria terénne vlny – kopčeky, z ktorých jeden je lemovaný betónovým oporným múrikom. Súčasťou riešenia je tiež pieskovisko situované vedľa sadu.

Primárnou myšlienkou revitalizácie a premeny ihriska je ovocný sad na sídlisku. Je to vlastne pripomenutie odkazu našich predkov a mementa na vidiek, pretože väčšina prvých obyvateľov sídliska Vlčince (sídlisk všeobecne) bola z vidieka, ktorí prišli do mesta prevažne za prácou. Sad má svoje opodstatnenie aj ako edukačný prvok pre deti a mládež, pretože sa v ňom môžu zoznámiť s tradičnými aj menej tradičnými druhmi ovocia či úžitkových rastlín. Sad bude preto rozdelený na jednotlivé pestovateľské sektory: zákrsky, polokmene, vysokokmene, drobné ovocie a trvalkové záhony. Sprievodným a doplnkovým druhom budú odrody drobného ovocia, vysadené popri chodníkoch. Celá plocha sadu bude vlastne extenzívna kvetinová lúka doplnená o tieňomilné trváce druhy úžitkových bylín, situované najmä pod zostávajúcimi stromami, ktoré sa stanú súčasťou sadu. Ovocné dreviny navrhujeme pestovať nielen na slaborastúcich, či strednorastúcich podpníkoch, ale aj vrúbľované na plánkach, tzv. vysokokmene. Ide o tradičné, pôvodné ovocinárske pestovanie a je dôležité aj z pohľadu zachovania genofondu krajových kultivarov ovocných drevín, resp. vymierajúcich starých odrôd. Tieto staré a krajové kultivary majú vysokú odolnosť nielen voči prírodným podmienkam, ale aj voči chorobám a škodcom. V neposlednom rade sú našim kultúrnym a prírodným dedičstvom. V sade bude umiesnené aj kompostovisko, lavičky, náučné tabule a samozrejme inštalované verejné osvetlenie. Keďže sad bude oplotený (bude to v podstate ovocná záhrada), je dôležité pre jeho zachovanie a údržbu, aby mal svojho správcu. Obrázok je z novembra 2017, autorka fotografie je Iveta Martinková.