Erb rodu Reguly

Niekedy sa stane, že k udelenému erbu sa nedochovala pôvodná erbová listina. Aj v prípade zemianskeho rodu Reguly sa šľachtictvo tradovalo v ústnej forme. Listina sa nedochovala z nejakého neznámeho dôvodu, avšak mohlo ísť aj o prípad, kedy nobilitovaný rod nemal finančné prostriedky na zhotovenie listiny. Našťastie sa zachoval popis erbu: “ Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum illius trijugi viridi monticulo interoccupante, super quo sub nigra Columba alis expansis volatim inhians, utroque pede stare, rostro vero virentem olivae ramusculum gestare, inque dextram scuti partem versus conversa esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem eraticulatam sive aperetam Regio Diademate, ex eoque aliam minorem Columbam, alioquin inferiori per omnia conformen solummodo rostro Trifolium gestantem, proferente rnatam. A summitate vero, sive cono galeae laciniis, seu lemniscis, hinc flavis a caeruleis, illinc autem candidis a rubis in scuti extremitates sese diffundentibus, Scutumque ipsum decenter exornantibus.“ Preklad opisu z latinčiny vypracoval Tomáš Janura: „Vojenský štít je vystavaný nebeskou farbou, základ štítu vytvára zelené trojvršie, nad ktorým oboma nohami stojí odlietajúca čierna holubica s roztvorenými krídlami a v otvorenom zobáku nesúca zelenajúcu sa olivovú vetvičku, pričom sa obracia smerom do pravej časti štítu. Na štít dosadá vojenská mrežovaná prilba alebo kráľovská koruna, z ktorej vystupuje ďalšia menšia holubica, podobná tej v nižšej časti, avšak v zobáku nesúca ďatelinu. Z najvyššej časti alebo chocholu prilby sa rozťahujú prikrývadlá alebo stuhy, z jednej strany žltými od modrých a z druhej však bielymi od červených. Štít samotný náležite je  zdobený.“  Podľa opisu erbu som potom vypracoval samotný návrh rodového erbu.