Projekt parku v Brodne, miestnej časti Žiliny

Projekt vznikol ako spoluautorské dielo s Ing. Katarínou Sučíkovou v spolupráci so žilinskou firmou inggroup, s.r.o. Budúci park je situovaný na mieste bývalého katolíckeho cintorína v Brodne, ktoré je miestnou časťou Žiliny. Na cintoríne sa nepochováva už viac ako 70 – 80 rokov. Územie je v súčasnosti bez využitia. V období po Druhej svetovej vojne, po znárodnení, vzniklo na tomto mieste detské ihrisko (v jeho rovinatejšej časti), ktoré prislúchalo k neďalekej materskej škole. Staršie stromy rastúce približne na 2/3 celkovej plochy záujmového územia pre ihrisko vytvárali príjemnú zelenú kulisu. Časom sa priestor prestal využívať a pod hustým porastom vznikla divoká skládka miestneho odpadu. Stav drevín, ktorým absentovala akákoľvek údržba, sa výrazne zhoršil. V súčasnosti sú v poraste nutné arboristické zásahy, či odstránenie chorých a náletových stromov. Pri samotnej realizácii je potrebné mať na pamäti, že ide o pietne miesto a pri zemných prácach odporúčame súčinnosť s archeológom. Z cintorína síce boli deponované viditeľné náhrobné kamene (niekoľko kusov), je však predpoklad, že počas zemných prác dôjde k nálezu ďalších fragmentov, nevylučujeme ani kostrové nálezy. Z dôvodu finančných úspor sa priestor rozdelil na dve realizačné etapy. Na kompozíciu parkového diela vznikli tri hlavné požiadavky:

  1. detské ihrisko pre voľnočasové aktivity pre deti do 10 – 12 rokov
  2. výstavba ohniska pre rozšírenie voľnočasových aktivít
  3. apel na priestor ako pietneho miesta

Keďže pozemok je z väčšej časti značne svahovitý, ku kompozícii parku sa pristupovalo so zreteľom na jeho terénnu dispozíciu. Vo východnej časti územia, ktoré je najrovinatejšie, je situované detské ihrisko a boli tu vytvorené parkovacie miesta. Západná časť, značne svahovitá, ktorá si vyžaduje náročné riešenie peších trás, je sprístupnená pomocou nadúrovňových chodníkov a schodísk z perforovaných dielcov. Tieto dielce jednak uľahčujú bezproblémové a bezpečné užívanie priestoru, a na druhej strane zas umožňujú lepšie vnímanie navrhnutej výsadby a kontakt s rastlinami. Nezanedbateľná je tiež takmer nulová zimná údržba perforovaných peších trás. Táto časť parku bola určená do druhej etapy. Na hranici prvej a druhej realizačnej etapy, vznikne požadované odpočívadlo s ohniskom. Je potrebné podotknúť, že spodná (západná) časť územia využíva v čo najväčšej miere pôvodný porast drevín starý približne 80 – 100 rokov. Takmer celá južná časť územia bude od nevhodných výhľadov separovaná pomocou živého plota. Pohľady v severnej časti pozemku nie sú ničím zvlášť rušené. Podstatným kompozičným prvkom bude vytvorenie pietneho miesta, ktoré pozostáva z dvoch prvkov. Jedným je vytvorenie visutej kovovej konštrukcie s drevenou lávkou na mieste pôvodného cintorínskeho kríža, vymedzeného štyrmi vzrastlými pôvodnými lipami. Na túto štvorhrannú konštrukciu, ktorá je prerušená drevenou lávkou v severovýchodnej časti nepriamo nadväzuje drevená lamelová konštrukcia symbolicky oddeľujúca pietne miesto od detského ihriska. Je akýmsi prepojením medzi minulosťou a súčasnosťou. Kovová štvorcová konštrukcia bude totiž symbolickým cintorínom – v jej strede budú umelecky osadené pôvodné náhrobné kamene z cintorína, spolu s tými, ktoré sa tu nájdu počas zemných prác. Tak isto bude toto miesto určené k pochovaniu prípadných kostrových nálezov. Na lamelovej konštrukcii budú vypálené či vyrezané priezviská brodňanských rodov, ktoré tu boli počas existencie cintorína pochovávané. Práve táto konštrukcia je tým spomínaným prepojením medzi minulosťou a súčasnosťou – medzi predkami a súčasnou mladou generáciou, ktorá bude park využívať na hranie a trávenie voľného času.