Roman Catholic Diocese of Kundiawa_Marek Sobola

Nové heraldické práce pre Katolícku Cirkev v Papue-Novej Guinei

New heraldic works for the Catholic Church in Papua New Guinea

Papua-Nová Guinea/Žilina, 11. júl 2021. Už niekoľko rokov ako cirkevný heraldik úzko spolupracujem s Katolíckou Cirkvou v Papue-Novej Guinei. Snažím sa robiť osvetu o správnej heraldickej podobe cirkevných erbov v súlade s heraldickými pravidlami. Roky 2020 – 2021 sú veľmi plodné na spoluprácu a tvorbu nových erbov. K novej práci som oslovený samotnými biskupmi, alebo Apoštolskou Nunciatúrou v Papue-Novej Guinei a Šalamúnových ostrovoch. Veľmi ma teší, že po mojej práci je dopyt a spoluprácu so všetkými biskupmi a arcibiskupmi si mimoriadne vážim. Stredoeurópan má málokedy príležitosť zanechať po sebe umelecké dedičstvo na opačnej strane sveta. O to viac ma teší, ak sa erb objaví vyobrazený nielen v katedrále alebo na oficiálnom portréte biskupa, ale slúži aj na identifikáciu diecézy a jej majetku. Vtedy erb spĺňa svoj účel dokonale.

Medzi nové inštitucionálne a cirkevné erby na Papue-Novej Guinei v poslednej dobe pribudli, alebo pribudnú:

 1. Diecéza Kavieng
 2. Diecéza Bougainville
 3. Biskup Dariusz Piotr Kałuża, M.S.F., diecézny biskup Bougainvilly
 4. Diecéza Kundiawa (spolupráca Mgr. Drahomír Velička, PhD.)
 5. Biskup Paul Sundu, diecézny biskup Kundiawy (spolupráca Mgr. Drahomír Velička, PhD.)
 6. Diecéza Daru-Kiunga (spolupráca Mgr. Drahomír Velička, PhD.)
 7. Otec Joseph Tarife Durero, S.V.D., zvolený za biskupa Diecézy Daru-Kiunga (spolupráca Mgr. Drahomír Velička, PhD.)
 8. Arcibiskup Rochus Josef Tatamai, M.S.C., Metropolitný arcibiskup rabaulský (osobný aj arcidiecézny erb)
 9. Otec Siby Mathew Peedikayil, H.G.N., zvolený za biskupa Diecézy Aitape (v príprave)
 10. Diecéza Aitape (v príprave)
 11. Otec Justin Ain Soongie, vymenovaný za pomocného biskupa Diecézy Wabag (v príprave)

Papua New Guinea / Žilina, July 11, 2021. For several years as a ecclesiastical heraldic artist, I closely cooperated with the Roman Catholic Church in Papua New Guinea. I try to enlighten about the correct heraldic form of ecclesiastical coats of arms in accordance with heraldic rules. The years 2020 – 2021 are very fruitful for cooperation and the creation of new coats of arms. I was approached for new work and cooperation by the Bishops themselves, or by the Apostolic Nunciature to Papua New Guinea and the Solomon Islands. I am very pleased that there is a demand for my work and I especially appreciate the cooperation with all Bishops and Archbishops. A Central European rarely has the opportunity to leave an artistic heritage on the other side of the world. I am all the more pleased if the coat of arms appears not only in the Cathedral or in the official portrait of the Bishop, but also serves to identify the Diocese as the institution and also its property. Then the coat of arms fulfills its purpose perfectly.

Among the new institutional and ecclesiastical coats of arms in Papua New Guinea have been recently created or will be created:

 1. Diocese of Kavieng
 2. Diocese of Bougainville
 3. Bishop Dariusz Piotr Kałuża, M.S.F., Bishop of Bougainville
 4. Diocese of Kundiawa (collaboration with Mgr. Drahomír Velička, PhD.)
 5. Bishop Paul Sundu, Bishop of Kundiawa (collaboration with Mgr. Drahomír Velička, PhD.)
 6. Diocese of Daru-Kiunga (collaboration with Mgr. Drahomír Velička, PhD.)
 7. Father Joseph Tarife Durero, S.V.D., Bishop-Elect of Daru-Kiunga (collaboration with Mgr. Drahomír Velička, PhD.)
 8. Archbishop Rochus Josef Tatamai, M.S.C., Archbishop of Rabaul (personal and Archbishop’s coat of arms)
 9. Father Siby Mathew Peedikayil, H.G.N., Bishop-Elect of Aitape (in preparation)
 10. Diocese of Aitape (in preparation)
 11. Father Justin Ain Soongie, Auxiliary Bishop-Elect of Wabag (in preparation)