Nové erby v cirkevnej provincii Papua-Nová Guinea

Mojou zatiaľ poslednou heraldickou prácou pre Papu-Novú Guineu (PNG) sú erby Vanimskej diecézy (lat. Dioecesis Uanimitana) a jej nového biskupa Mons. ICLic. Francisa Meliho, ktorý pred tým zastával pozíciu súdneho vikára Cirkevného súdu Rabaulskej metropolitnej arcidiecézy. Francis Meli sa narodil 21. júla 1962 na Ostrove Poi, v Provincii Západná Nová Británia na Papue-Novej Guinei, rodičom Anthonovi Wale a Anne Aisiga. V rokoch 1985 až 1990 navštevoval Seminár Ducha Svätého v Bomane (ang. Holy Spirit Seminary at Bomana). Cesta za vzdelaním priniesla otca Francisa do rôznych častí sveta vrátane štúdia na kanadskej katolíckej Univerzite svätého Pavla (fran. Université Saint-Paul), pápežskej univerzite pridruženej k Ottawskej univerzite. Za kňaza bol vysvätený 24. novembra 1991 a 5. februára 2018 bol pápežom Františkom, po rezignácii biskupa Cesare Boniventa, PIME (Pontificium Institutum pro Missionibus Exteris) z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice, menovaný za biskupa Diecézy Vanimo. Otec biskup bol naklonený myšlienke správnej postupnosti kreovania jeho osobného erbu a preto bol ako prvý vypracovaný návrh erbu diecézy, ktorý absentoval (rovnako ako u všetkých diecéz v PNG). Až potom sa pristúpilo k vytvoreniu jeho osobného erbu.

Mons. Francisovi Melimu, ako diecéznemu biskupovi prináleží štvrtený štít, kde v prvom a štvrtom poli je umiestnený erb diecézy, druhé a tretie pole obsahuje jeho osobný erb. V druhom poli sú na zelenom pozadí nad dvomi zlatými obrúčkami snúbencov (ktoré suplujú tiež symbol tradičných domorodých mušľových peňazí – tzv. „shell money“) umiestnené strieborné váhy, symbol spravodlivosti a doterajšej profesie a pozície nového biskupa. V treťom, zelenom poli, je na striebornej zlatolistej palme položený otvorený strieborný Evanjeliár so zlatou oriezkou a s červenými gréckymi majuskulnými písmenami alfa a omega. Biskupské heslo JUSTITIA ET VERITAS (Spravodlivosť a pravda) vyjadruje túžbu biskupa vykonávať pastoráciu v spravodlivosti a pravde. Latinský procesiový kríž a zelený biskupský klobúk so šiestimi zelenými strapcami na každej strane, prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.

Erb diecézy vychádza z vlajky Provincie Sandaun na Papue-Novej Guinei. Hranice diecézy kopírujú hranice provincie. Katedrálou diecézy je Katedrála Svätého Kríža v meste Vanimo.