Vertical Garden_Green Wall_Marek Sobola

Nová zelená stena v Bratislave, Záhorskej Bystrici

New green wall in Bratislava, Záhorská Bystrica

Záhorská Bystrica, október 2019. Ako spojiť nespojiteľné? Môj ateliér práve dokončil pomerne náročnú vertikálnu interiérovú stenu v rodinnom dome. Vertikálna záhrada je vlastne riešenie zložené z kompromisov. Na jednej strane sú tu živé prvky, na druhej strane vytvára stena pozadie pre veľký televízny prijímač a tak isto rámuje krb. Práve tu ide o spojenie dvoch živlov – ohňa a vody, čo si vyžiadalo náročnú projektovú prípravu a tiež nekonvenčné konštrukčné riešenie.

Záhorská Bystrica, October 2019. How to combine irreconcilable? My studio has just finished a relatively demanding vertical interior wall in a family house. A vertical garden is actually a compromise solution. On the one hand, there are live elements and on the other side this wall creates a background for a large television set and it also frames the fireplace. It’s a connection of two elements – fire and water – which required a demanding project preparation and also an unconventional design solution.