Žofia Bosniaková Veľká kniha o žene viery a lásky

Nová publikácia o Žofii Bosniakovej

New book: Žofia Bosniaková. Big book about the woman of faith and love

Martin, september 2019. Matica slovenská nedávno vydala zaujímavú publikáciu s názvom Žofia Bosniaková, Veľká kniha o žene viery a lásky. Ako člen autorského kolektívu som spracoval kapitolu X. s názvom Tajomstvo heraldických figúr. Erb je jedným zo všeobecne známych vonkajších poznávacích znamení šľachty. Jeho udelenie bolo spojené s mnohými výsadami a odzrkadľovalo aj privilegované postavenie armigera. Erby patria k hmotným historickým prameňom s umeleckou a grafickou výpovednou hodnotou. Heraldické figúry v erboch neboli volené náhodou a takmer vždy mali svoj skrytý, alebo metaforický význam. Vonkajšie náležitosti erbu reflektovali aj na šľachtické hodnosti ich nositeľov, podľa čoho bolo ľahko identifikovateľné ich spoločenské postavenie. Ak armiger získal nejaké vyznamenanie, spravidla bolo zobrazované spolu s erbom. Erb Bosniakovcov popisuje armáles cisára Ferdinanda I. Habsburského z 27. augusta 1544 vydaný pre Marka Bosniaka de Radniak, ktorého vnukom bol Tomáš Bosniak, otec Žofie Bosniakovej. Tomáš Bosniak bol potom 10. decembra 1609 povýšený do barónskeho stavu s predikátom „de Magyarbél.“  Marek Bosniak získal erb za mnohé vojenské zásluhy v bojoch proti Osmanom. Kráľovská kancelária v armálese obsahujúcom erbovú miniatúru detailne popisuje, vysvetľuje a odôvodňuje Markovi Bosniakovi jednotlivé erbové figúry. Manžel Žofie Bosniakovej František Vešeléni, pochádzal z vplyvného šľachtického rodu z Novohradu. Erb Vešeléniovcov prešiel zaujímavým heraldickým vývojom. V pôvodnom erbe rodu bol morský pes (môže to však byť aj vydra), ktorý je reťazou priviazaný k torzu kmeňa stromu. Ďalšiu vývojovú fázu ich rodového erbu predstavuje korunovaný morský lev, ktorý je niekedy nahradený korunovaným gryfom. Poslednú vývojovú formou bolo nahradenie hlavnej figúry sirénou. Cisár Ferdinand III. povýšil 23. apríla 1646 Františka Vešeléniho a jeho synov Adama a Ladislava do grófskeho stavu. František sa v roku 1655 stal uhorským palatínom a v roku 1662 získal prestížny Rád Zlatého rúna s poradovým číslom 453.

Martin, September 2019. Matica slovenská recently published an interesting publication entitled Žofia Bosniaková. Big book on the woman of faith and love. As a member of the author’s team, I wrote Section X with a title SECRET OF HERALDIC FIGURES. Coat of arms represents one of generally known external identification marks of the noblesse. Coat of arms award was associated with many privileges and it also reflected privileged status of an armiger. Coats of arms represent palpable historical sources with art and graphical narrative value. Heraldic figures on the coats of arms werenęt chosen randomly but almost always they had a hidden or metaphoric meaning. External features of the coat of arms reflected to aristocratic status of the bearers and their societal status was then easily identifiable. If an armiger was awarded with a prize, it was usually illustrated together with the applicable coat of arms. The Bosniakęs coat of arms describes the coat of arms awarding deed of Caesar Ferdinand I. von Habsburg, dated 27th August, 1544 and issued to Mark Bosniak de Radniak, whose grandson was Tomáš Bosniak, father of Žofia Bosniaková. Tomáš Bosniak was promoted to a baron status on December 10, 1609 with predicate „deMagyarbél.“ Marek Bosniak acquired the coat of arms for many military merits in the fights against the Ottoman Empire soldiers. In the coat of arms award deed, the royal office described in detail, and explains and substantiates particular coat of arms figures to Mark Bosniak. Husband of Žofia Bosniaková, František Vešeléni, came from an elite noble family from Novohrad. The Vešeléni family coat of arms had passed an interesting heraldic development. A sea dog was illustrated on the original family coat of arms (it might be also an otter) that was chained to a tree trunk. Further stage of the family coat of arms development is represented by a crowned sea lion sometimes replaced by a crowned griffin. The last development stage replaced the main figure with a cow-fish. Caesar Ferdinand III. promoted František Vešeléni and his sons Adam and Ladislav to counts on April 23, 1646. František became a Hungarian palatine in 1655 and in 1662 he acquired a prestigious Order of the Golden Fleece with order No. 453.