Marek Sobola_Cholvárok nad staničkou Chmúra_Marek Sobola

Múzeum kysuckej dediny zrekonštruovalo cholvárok nad staničkou Chmúra

The Kysuce Village Museum reconstructed "cholvárok" above the Chmúra rail-station

Vychylovka, 19. júla 2020. V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke zrekonštruovali historický objekt ľudovej architektúry – cholvárok nad staničkou Chmúra. Cholvárky sú jedným z architektonických špecifík kysuckého regiónu. Ide o hospodárske stavby slúžiace na ustajnenie dobytka pasúceho sa na odľahlých podhorských lúkach a zároveň bol v nich ubytovaný pastier. V Múzeu kysuckej dediny sa zachovali tri takéto stavby s prívlastkom „in situ“, čo znamená že stoja na mieste, kde ich pôvodný majiteľ postavil. Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,v uplynulých týždňoch zrealizovalo rekonštrukciu cholvárku nad staničkou Chmúra, ktorá už bola pre tento objekt nevyhnutná. V spolupráci s múzeom pripravil Marek Sobola podklady pre funkčnú obnovu všetkých troch „in situ“ zachovaných cholvárkov.

Cholvárok nad staničkou Chmúra pred obnovou Cholvárok before reconstruction

Vychylovka July 19, 2020. In the Kysuce Village Museum in Vychylovka was reconstructed a historical building of folk architecture called “cholvárok” above the Chmúra rail-station. Cholvárok is one of the folk architectural specifics of the Kysuce region. These are farm buildings used to house cattle grazing on remote foothill meadows and at the same time a shepherd was housed in them. In Kysuce Village Museum are preserved three such buildings with the adjective “in situ”, which means that they stand on the site where their original owner built them. The Kysuce Village Museum, an organization under the founding authority of the Žilina self-governing region, has in recent weeks carried out the reconstruction of “cholvárok” above the Chmúra rail-station, which was already necessary for this building. In cooperation with the museum, Marek Sobola prepared materials for the functional reconstruction of all three “in situ” preserved folk buildings.

Farebné vyznačenie častí určených na výmenu
Replacement parts are color-coded