Medzinárodná výstava diel krajinnej architektúry organizovaná IFLA Europe – Architektonické projekty v Európe

International Exhibition of the Landscape architecture organized by IFLA EU – Architecture Projects in Europe

Medzinárodná federácia krajinných architektov (The International Federation of Landscape Architects – IFLA) je organizácia, ktorá zastupuje krajinných architektov na celom svete. Jej cieľom je zastrešovať a podporovať rozvoj povolania krajinných architektov a ich efektívnej účasti na realizácii atraktívneho, spravodlivého a trvalo udržateľného prostredia. IFLA v súčasnosti zastupuje 76 členských združení z Afriky, Ameriky, Európy a Tichomoria či región na Blízkom východe. Poslaním federácie je vytvoriť globálne udržateľné a vyvážené životné prostredie v prospech ľudstva na celom svete. Federácia pravidelne organizuje výstavy krajinárskych diel. V roku 2018 boli hlavnou témou výstavy s názvom „Krajinná architektúra ako spoločný základ“ diela krajinnej architektúry spojené s vodnými prvkami, vegetačnými štruktúrami či úpravami verejných priestranstiev a cyklotrás zrealizované v rokoch 2013 – 2017. Prezentované diela sú vyobrazené aj v elektronickom katalógu výstavy. Slovensko na výstave reprezentovali tri projekty. Jedným z nich bola Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade, ktorá taktiež získala druhé miesto v kategórii „Detail roka“ v súťaži „Záhrada, park, detail roka 2016“.

Interiérová zelená stena (vertikálna záhrada) je v súčasnosti to najexkluzívnejšie, čo ponúka interiérové kvetinárstvo. Dodáva interiéru prvok luxusu a zároveň predstavuje bezprostredný dotyk s prírodou – evokuje dažďové pralesy. Je zároveň aj jedným z najnáročnejších prvkov na údržbu a udržateľnosť v interiéri. Svoj vzhľad postupom času mení a expanziou niektorých druhov rastlín dochádza k ústupu iných, čo nebýva na škodu. Preto je potrebné okrem pravidelného zavlažovania a hnojenia pravidelne vykonávať rez rastlín. Neposledný a veľmi významný aspekt, ovplyvňujúci udržateľnosť steny v interiéri je svetlo a svetelné podmienky (prirodzené a umelé). Interiérová zeleň má svoje miesto v kultúre bývania už od najstarších čias a prechádzala rôznymi vývojovými štádiami. Rastliny v improvizovaných nádobách mali spočiatku úžitkový účel. Neskôr to boli rastliny, ktoré sa ako cudzokrajná exotika pestovali ako investícia, prípadne sa dávali ako vzácne dary pre hlavy štátov či významné osobnosti. Až neskôr sa funkcia interiérovej zelene posunula na čisto estetickú a pestovanie sa masovo rozšírilo. V interiéroch za pomoci rastlín vytvárame zdravé prostredie. Okrem produkcie kyslíka rastliny zvyšujú vlhkosť vzduchu. Hydroponické, alebo rastliny v plne minerálnych zeolitových substrátoch odfiltrujú z ovzdušia toxické látky (napr. formaldehydy). Producenti interiérových rastlín sa stále prispôsobujú súčasnému dopytu a hľadajú vhodné druhy v rôznych častiach sveta a neustále rozširujú sortiment, ktorý dokáže úspešne rásť aj v podmienkach s nižšou svietivosťou či menej vhodnými rastovými podmienkami. Okrem rastlín v nádobách sa v poslednej dobe uplatňujú rôzne systémy vertikálnej zelene. Zelené steny by sme mohli nazvať „ekoumením“, pretože rastliny možno projektovať do rôznych obrazcov.

The International Federation of Landscape Architects (IFLA) is an organisation which represents the landscape architectural profession globally. It aims to provide leadership and networks to support the development of the profession and its effective participation in the realization of attractive, equitable and sustainable environments. IFLA currently represents 76 member associations from Africa, the Americas, Europe and Asia Pacific, and a newly emerging region in the Middle East. The Federation’s mission is to create globally sustainable and balanced living environments for the benefit of humanity worldwide. The Federation regularly organizes exhibitions of a landscape works. The main theme of the exhibition in 2018 entitled „Landscape Architecture as a common ground“ was a works of landscape architecture connected with water elements, vegetation structures, public spaces and cycle paths realized in the years 2013 – 2017. The presented works are also in the Electronic Catalog of the exhibition depicted. Three projects was represented Slovakia at the exhibition. One of them was the Green wall Gothal in Liptovská Osada, which also won a silver medal in the competition „Garden, Park, Detail of the Year 2016“ which it organizes annually by Association for Garden Design and Landscaping of Slovakia.

The indoor greenery has its place in the housing culture from the earliest times and has gone through various stages of development. At the begining, plants in improvised containers had productive functions. Later, mainly exotic plants were grown as an investment, or as valuable gifts for heads of states or prominent people. More recently, the function of the indoor greenery has shifted to a purely aesthetic one and the cultivation has expanded largely. Plants help to create a healthy environment in the interiors. In addition to oxygen production, plants increase air humidity. Hydroponic plants or plants grown in completly mineral zeolite substrates filter out toxic substances from the atmosphere (e.g. formaldehydes). Producers of indoor plants constantly adapt to current demand, search for suitable species in different parts of the world and constantly expand the assortment that can grow successfully even in less favourable conditions such as lower light intensity and others. In addition to plants grown in pots, different systems of vertical greenery have been recently introduced. Green walls could be called “ecoart” because plants can be designed into different shapes and patterns.