Krajinná architektúra v Žiline počas Prvej československej republiky 1918 – 1938

V najnovšom čísle odborného časopisu ZAHRADA-PARK-KRAJINA 4/2018 mi vyšla štúdia, ktorá je exkurzom do problematiky krajinnej architektúry v Žiline po roku 1918, teda po zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie a vzniku nových nástupníckych štátov, vrátane Československa. Vznik samostatnej Československej republiky bol vyhlásený 28. októbra 1918. Následne vzniklo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska na čele s Vavrom Šrobárom, ktorého sídlom od 12. decembra 1918 do 2. februára 1919 bola Žilina. Mesto bolo teda dočasným hlavným mestom Slovenska a sídlom slovenskej vlády. V štúdii sa venujem najvýznamnejším plochám verejnej zelene v meste v období Prvej československej republiky. Nie je bez zaujímavosti, že kategóriu veľkoplošnej zelene v sledovanom časovom období reprezentovali v meste iba dva významnejšie parky. Prvým z nich bol Šrobárov sad (dnes Sad SNP) s výmerou 1,143 ha a druhý zo spomenutých bol súkromný park továrne na súkno (tzv. súkenky) s výmerou 2,12 ha (dnes areál bývalej textilnej továrne Slovena).

ZAHRADA-PARK-KRAJINA je jediný odborný časopis zameraný na záhradnú a krajinnú tvorbu v Českej republike. Jeho vydavateľom je už od roku 1991 Spoločnosť pre záhradnú a krajinársku tvorbu, z.s. Časopis je určený všetkým, ktorí sa zúčastňujú procesu plánovania, projektovania, realizácie, správy, starostlivosti a ochrany krajinných štruktúr i prostredia sídiel a úprav verejných priestranstiev s významným podielom zelene.