Heraldické práce

Mojou heraldickou klientelou sú cirkevné inštitúcie, cirkevní hodnostári, oficiálne inštitúcie (mestá, obce) na Slovensku, Českej republike, Rakúsku, Bahrajne, Americkej Samoe, Papue-Novej Guinei, Tonge, Šalamúnových ostrovoch, na Islande a ďalších krajinách v Európe aj mimo nej. Venujem sa tiež osobným a rodinným erbom. Heraldické referencie pravidelne aktualizujem v sekcii BLOG.

Heraldické práce – cirkevná heraldika

Inštitúcie: Metropolitná Rabaulská arcidiecéza (Papua Nová Guinea – PNG), Madangská arcidiecéza (PNG), Honiarská arcidiecéza (Šalamúnove ostrovy), Alotau-Sideiská diecéza (PNG), Gorokská diecéza (PNG), Kimbská diecéza (PNG), Bereinská diecéza (PNG), Vanimská diecéza (PNG), Diecéza Samoa-Pago Pago (Americká Samoa), Reykjavícka diecéza (Island), Tongská diecéza (Tongské kráľovstvo), Apoštolský vikariát Severnej Arábie so sídlom v Bahrajne, Apoštolská prefektúra v Azerbajdžane, Misia sui iuris v Afganistane, Generálny vikariát Plzeňskej diecézy (Česká republika), Dekanát Turzovka (spoluautor M. Glejtek a D. Velička), Farnosť Myjava, Farnosť Divina, Farnosť Žilina-Závodie, Farnosť Korňa, Farnosť Myjava, Farnosť Loket (Česká republika) a mnoho ďalších.

Osobné erby: Arcibiskup Francesco Panfilo, SDB; Arcibiskup Karl Hesse MSC, MBE; Arcibiskup Stephen Joseph Reichert, OFM Cap.; Biskup William Fey, OFM Cap.; Biskup Dariusz Kałuża, MSF; Biskup Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap.; Biskup Rolando Crisostomo Santos CM; Biskup Vladimír Fekete; Biskup Francis Meli, P. Miloš Zárecký, OT; P. Jakubrafael Patay, OFM Cap.; P. Dr. Jiří Majkov, ICD (Česká republika) a J.M. can. Mgr. Jiří Hladík OCr, prelát (Česká republika).

My heraldic clientele are ecclesiastical institutions, church dignitaries, official institutions and private persons in Slovakia, Czech Republic, Austria, Bahrain, American Samoa, Papua New Guinea, Tonga, Solomon Islands, Iceland and elsewhere in the world. Heraldic references are regularly updated in the BLOG section.

Heraldic works – Ecclesiastical heraldry

Roman Catholic Institutions: Metropolitan Archdiocese of Rabaul (Papua New Guinea – PNG), Archdiocese of Madang (PNG), Archdiocese of Honiara (Solomon Islands), Diocese of Alotau-Sideia (PNG), Diocese of Goroka (PNG), Diocese of Kimbe (PNG), Diocese of Bereina (PNG), Diocese of Vanimo (PNG), Diocese of Samoa–Pago Pago (American Samoa), Diocese of Reykjavík (Iceland), Diocese of Tonga (Kingdom of Tonga), Apostolic Vicariate of Northern Arabia based in Bahrain, Apostolic Prefecture of Azerbaijan, Mission sui iuris in Afghanistan, General vicariate of Diocese of Plzeň (Czech Republic), Deanery of Turzovka (Diocese of Žilina), Parish Divina (Diocese of Žilina), Parish Žilina-Závodie (Diocese of Žilina), Parish Myjava (Archdiocese of Bratislava), Parish Korňa (Diocese of Žilina) and Parish Loket (Czech republic).

Persons: Archbishop Francesco Panfilo, SDB; Archbishop Karl Hesse, MSC, MBE; Archbishop Stephen Joseph Reichert, OFM Cap.; Bishop William Fey, OFM Cap.; Bishop Dariusz Kałuża, MSF; Bishop Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap.; Bishop Rolando Crisostomo Santos, CM; Bishop Vladimír Fekete, SDB; Bishop Francis Meli, JCL; P. Miloš Zárecký, OT; P. Jakubrafael Patay, OFM Cap.; P. Dr. Jiří Majkov, ICD (Czech republic) and J.M. can. Mgr. Jiří Hladík OCr, prelate (Czech republic).