Marek Sobola_Apostolic Vicariates of Benghazi and Tripoli

Heraldická práca pre Katolícku cirkev v Líbyi

Heraldic work for the Roman Catholic Church in Libya

Tripolis a Bengázi, 15. novembra 2019. V spolupráci s  apoštolským vikárom z Tripolisu a apoštolským administrátorom Benghází, J. E. Mgr. Georgom Bugejom, OFM sme dokončili návrhy erbov pre Apoštolské vikariáty Tripolisu a Benghází. Naša spolupráca začala už v lete roku 2018.

Apoštolský vikariát v Benghází (latinsky: Vicariatus Apostolicus Berenicensis) je rímskokatolícky apoštolský vikariát v Líbyi. Je priamo podriadený Svätej stolici a jeho sídlom je Benghází, ktoré je druhým najväčším mestom v Líbyi a najväčším mestom v jej východnej časti, s počtom obyvateľov 670 797. Vikariát bol založený 3. februára 1927 ako Apoštolský vikariát Kyrenaika, ktorý bol 22. júna 1939 premenovaný na Apoštolský vikariát v Benghází.

Apoštolský vikariát v Tripolise (latinsky: Vicariatus Apostolicus Tripolitanus) je rímskokatolícky apoštolský vikariát taktiež priamo podriadený Svätej stolici. V súčasnosti nemá hlavný katedrálny chrám, nakoľko katolícka katedrála v Tripolise bola pretvorená na moslimskú mešitu. Súčasná konkatedrála v Tripolise je zasvätená Svätému Františkovi z Assisi. Vikariát v Tripolise má veľmi starú históriu. Bol založený už v roku 1630 ako Apoštolská prefektúra v Tripolise, vyčlenením zo španielskej Diecézy Kanárskych ostrovov. V roku 1894 bola prefektúra povýšená na Apoštolský vikariát Líbye. V roku 1927 bol premenovaný na Apoštolský vikariát Tripolska. Tripolsko je oblasť na severozápade Líbye, ktoré sa rozprestiera na pobreží Stredozemného mora od tuniských hraníc až k ústiu Wádí Zamzam. Dňa 22. júna 1939 definitívne vzniká dnešný Apoštolský vikariát v Tripolise.

V súčasnosti sú jedinými cirkevnoprávnymi jurisdikciami na území tejto moslimskej krajiny iba dva spomínané apoštolské vikariáty. Formálne ešte existuje Apoštolský vikárát v Derne a Apoštolská prefektúra Misurata, ktoré sú však v súčasnosti nečinné. V Líbyi, ktorá je 100% moslimskou krajinou, môže Katolícka cirkev pôsobiť iba v samotných a uzavretých priestoroch kostolov, bez akýchkoľvek vonkajších a verejných prejavov viery.

Tripoli and Benghazi, November 15, 2019. In a co-operation with the Apostolic Vicar of Tripoli and the Apostolic Administrator of Benghazi, H. E. Mgr. George Bugeja, OFM, we finished coats of arms designs for Apostolic Vicariates of Tripoli and Benghazi. Our co-operation began in the summer of 2018.

The Apostolic Vicariate of Benghazi (Latin: Vicariatus Apostolicus Berenicensis) is a Roman Catholic apostolic vicariate (missionary pre-diocesan jurisdiction) in Libya. It is directly subject to the Holy See, and has its cathedral see Benghazi Cathedral in the city of Benghazi. Benghazi is a second largest city in Libya and the largest city in its eastern part, with a population of 670,797. The Vicariate was established as Apostolic Vicariate of Cyrenaica on February 3, 1927. On June 22, 1939 was renamed as Apostolic Vicariate of Benghazi.

The Apostolic Vicariate of Tripoli (Latin: Vicariatus Apostolicus Tripolitanus) is a Roman Catholic apostolic vicariate in Tripolitania also directly subordinate to the Holy See. Although still named after its seat, it has no cathedral see anymore since Tripoli Cathedral was converted into a Muslim mosque. Currently the temporary cathedral is the pro-cathedral of St. Francis located in Tripoli that simultaneously serves as a parish church. The Tripoli Vicariate has a very old history. It was established in 1630 as Apostolic Prefecture of Tripoli, on territory canonically split off from the (Spanish colonial) Diocese of Islas Canarias. In 1894 the Prefecture was promoted to the Apostolic Vicariate of Libya, renamed on February 3, 1927 as Apostolic Vicariate of Tripolitana. On June 22, 1939 the present Apostolic Vicariate in Tripoli is definitively established.

At present, the only Ecclesiastical jurisdictions in this Muslim country are the two Apostolic Vicariates mentioned. The Apostolic Vicariate of Derna and the Apostolic Prefecture of Misurata still exists formally, but they are currently inactive. In Libya, which is a 100% muslim country, the Roman Catholic Church only function in the Church premises itself and without a public presentation.