Česká komora architektov

Od 9. februára 2018 som hosťujúcim členom Českej komory architektov. ČKA je verejnoprávny subjekt, ktorého poslaním je vytvárať podmienky pre čo najsprávnejší výkon povolania – profesie architekta, projektanta pozemných stavieb, alebo parkov a záhrad – ako “slobodného povolania” s cieľom znižovať riziká pre všetky zúčastnené strany. Hlavnou a prvou úlohou je overiť odborné schopnosti a pripravenosť osôb vykonávať povolanie. Jej sídlo je v Prahe a má pobočku v Brne.