Strešné záhrady / Green roofs


Intenzívna zelená strecha – Komplex Eurovea, Bratislava

Táto zelená strecha je zaujímavá nielen počas vegetačného obdobia, ale ako dokazujú fotografie, vie byť atraktívna tiež v zimnom období. Môžem povedať, že toto bola jedna z mojich najnáročnejších realizácií, najmä z pohľadu logistiky.

 

Extenzívne zelené strechy SPA Rajecké Teplice

Extenzívne zelené strechy sú vhodným a pomerne na údržbu nenáročným prvkom zelene, ktorý vhodne dopĺňa architektúru stavieb. Prístavby a rozširovanie areálu kúpeľného domu Aphrodite prebiehajú pomerne nekoncepčne a nové stavby či prístavby, ktoré postupne v areáli vznikajú pôsobia pri výhľadoch z hotelov či terás pomerne rušivo. Najvhodnejším prvkom zjednotenia striech a strešných krytín sa stali extenzívne zelené strechy. Zelené strechy v areáli kúpeľného domu Aphrodite pôsobia ako istý navádzač pohľadov na okolité výhľady a prepojenie s krajinou. Vzhľadom na potrebu prevádzky samotných kúpeľov vzniká v meste veľké množstvo dláždených a inak spevnených plôch, ktoré v kombinácii s intenzívne kosenými trávnikmi spôsobujú v centre Rajeckých Teplíc a okolí kúpeľov absenciu kvitnúcich porastov, ktoré sú živným biotopom pre mnohé druhy hmyzu či na zemi hniezdiacich vtákov. Celková plocha všetkých troch striech (831 m2) v Rajeckých Tepliciach je čo do plochy už významným xerotermným biotopom v širšom okolí. Strechy sa už teraz stali domovom a náhradným biotopom pre hmyz a vtáctvo hniezdiace na zemi, kde je chránené pred pozemnými predátormi. Nezanedbateľnou je aj retenčná schopnosť takto veľkej plochy zelených striech. Dažďová voda neodchádza do kanalizácie, ale nami vytvorené strechy dokážu zadržať približne 8.000 l zrážkovej vody! Zelené strechy môžu mať teda okrem tepelno-izolačnej, retenčnej či esteticko-architektonickej funkcie aj novú – vytvorenie náhradných biotopov pre ohrozené ale aj bežné živočíšne druhy, čo je aplikovateľné najmä vo veľkých priemyselných areáloch, ktoré žiaľ, vznikajú na plochách ornej pôdy. Realizácia zelených striech na dvoch saunových zruboch vznikla v spolupráci s firmou Sadoservis, s.r.o. (ľudské zdroje). Druhá etapa plochej strechy vznikla v spolupráci s Ing. Róbertom Machciníkom.