Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Meste Považská Bystrica

Môj ateliér bol jedným zo spracovateľov projektovej dokumentácie pre mesto Považská Bystrica, ktoré v tejto dobe realizuje jeden z najväčších projektov na obnovu zelene na jeho území s návzom :“Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Meste Považská Bystrica”. Projektanti si mohli vybrať z viacerých vytipovaných lokalít. Mňa oslovili dve z nich:

  • Sídlisko Lány – Revitalizácia parku pred Nemocnicou s poliklinikou
  • Sídlisko Rozkvet – Revitalizácia lesíka nad Hliníkmi

Parková úprava pred Nemocnicou s poliklinikou bola zakladaná pravdepodobne v 50. – 60. rokoch 20. storočia, ako je možné určiť podľa veku drevín. Je typickou výsadbou reprezentujúcou záhradnú tvorbu v tomto období. Ide najmä o výber sortimentu zo záhradných štátnych škôlok popisný dobe vzniku. Kompozícia parku bude v blízkej dobe významne narušená výstavbou parkovacích plôch, ktorých akútny nedostatok je potrebné urgentne riešiť. Tak isto je potrebné riešiť jednotnú architektonickú podobu predajných stánkov s občerstvením, aby svojou formou zapadli do budúceho kultúrne stvárneného a zrekonštruovaného prostredia. Súčasný stav je absolútne nevyhovujúci. Nevyhnutná je i výmena chátrajúceho verejného osvetlenia a ostatného mobiliáru. V priestore sa nachádza vodná plocha, fontána, ktorá už dávno neslúži svojmu účelu. Primárne počítame s jej odstránením a s revitalizáciou tejto plochy k vytvoreniu piknikovej a odpočinkovej zóny pre návštevníkov. Vodnú plochu je však možné obnoviť – nebude narúšať celkovú myšlienku revitalizácie parčíka, ktorá spočíva v sprehľadnení parku, jeho presvetlení s dôrazom na budovanie budúcich parkovacích plôch a návrat návštevníkov do tohto prostredia. Park môžu využívať nielen návštevníci zdravotníckeho zariadenia ale aj obyvatelia okolitých obytných domov. Do priestoru navrhujeme vysadiť už iba menšie množstvo drevín, odseparovať nevhodné výhľady novými či obnovenými živými plotmi a tiež založiť nový trvalkový záhon. Podstatnými kompozičnými prvkami v obnovenom parku budú nové spevnené plochy z liateho metličkového betónu a dobre založený a udržiavaný trávnik. Tieto prvky vhodne doplní nový a dizajnový mobiliár vrátane osvetlenia. Vodný prvok (ako alternatívne riešenie) celkový vzhľad parku iba umocní.

Lesík nad Hliníkmi je porast, ktorý sa svojim charakterom blíži divej prírode. Je to mimoriadne zaujímavý priestor, veľmi atraktívny svojou povahou a blízkosťou k obytným budovám. V súčasnosti je však veľmi znečistený a je v ňom spleť vyšlapaných chodníkov, ktoré križujú celý porast a tiež sú tu prirodzené čistiny. Veľkým plusom je prítomnosť väčšej trávnatej plochy s lúčnym charakterom v blízkosti riešenej plochy. Dve zo spomínaných čistín sme sa rozhodli zväčšiť a vytvoriť tak priestorné odpočinkové miesta. Jedno by bolo určené aj na opekanie ale je potrebné doviezť na toto miesto vodu (okrem elektrickej siete určenej k verejnému osvetleniu). Okrem lavičiek by na čistinách boli umiestnené aj odpadkové koše, ohnisko, stoly pri lavičkách, vodný zdroj a samozrejme osvetlenie. Všetky spevnené plochy vo vnútri porastu navrhujeme mlatové, čím sa dosiahne čo najvyšší prírodný charakter územia. Vonkajšie chodníky navrhujeme z kamennej (alternatívne z betónovej) dlažby. Sieť novo navrhnutých chodníkov plne rešpektuje už vyšlapané cestičky. Čistiny budú vytvorené vo vybranom priestore a budú založené tak, aby tvorili rovinu, čiže budú akoby zarezané do svahu. Od svahu budú oddelené gabiónovým múrom. Okolo čistín navrhujeme vytvoriť voľnejší prstenec bylinného porastu, ktorý bude tvorený nízkymi trvalkami, aby sa nezabránilo pohľadom nielen z čistín, ale aby bolo do nich aj vidieť a nestali sa tak priestorom pre zhromažďovanie nežiadúcich osôb. Tomu sa tiež zabráni osvetlením priestoru. Okolo ohniska navrhujeme umiestniť kamenné okruhliaky na sedenie. V celom areáli lesoparku by mali byť rozmiestnené informačné tabule, z ktorých by sa mali návštevníci dozvedieť nielen o pravidlách užívania priestoru (najmä toho na opekanie), ale tiež o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa v danom území vyskytujú.

Projekt vznikol v spolupráci s architektom Andrejom Smatanom.