Marek Sobola Ecclesiastical heraldry Papua New Guinea

Na Papue-Novej Guinei bol inštalovaný 6. madangský arcibiskup

Anton Bal installed as 6th Archbishop of Madang in Papua New Guinea

Madang, 31. októbra 2019. Madangská arcidiecéza na Papue-Novej Guinei oslávila inštaláciu svojho šiesteho arcibiskupa Antona Bala, ktorý nahradil arcibiskupa Štefana Jozefa Reicherta pôsobiaceho v provincii osem rokov. Dňa 31. októbra 2019 sa v Katedrále Svätého ducha v Madangu zúčastnilo na inštalácii nového arcibiskupa viac ako 2 500 ľudí. K apoštolskému nunciovi na Papue-Novej Guinei a na Šalamúnových ostrovoch Kurianovi M. Vayalunkalovi a k emeritným arcibiskupom Reichertovi a Kurtzovi sa pripojilo ďalších desať biskupov a osemdesiat osem kňazov. Súčasťou oslavy boli i rehoľníci a veriaci z rôznych farností. Arcibiskup Anton Bal bol za biskupa vysvätený 12. januára 2009, kedy bol menovaný za kundiawského biskupa. Je tiež viceprezidentom Katolíckej biskupskej konferencie Papuy-Novej Guinei a Šalamúnových ostrovov. Je aj predsedom Výboru pre integrálny ľudský rozvoj a zástupcom predsedu Národnej komisie pre rodinný život.

Už v roku 2016 som pod vedením arcibiskupa Štefana Jozefa Reicherta vytvoril erb Arcidiecézy Madang. Hlavným znamením v erbe je holubica, symbolizujúca Ducha Svätého, ktorý je patrónom miestnej katedrály. Strieborná ľalia (Fleur-de-lis) je symbolom Panny Márie, ktorá sa v arcidiecéze teší veľkej úcte miestnych obyvateľov. Tinktúry štítu vychádzajú z vlajky Papuy-Novej Guinei. Som tiež autorom osobného erbu nového arcibiskupa Bala. Jeho erb je vlastne kombináciou dvoch iných. V dvoch štvrtiach jeho erbu je zobrazený erb Arcidiecézy Madang a v dvoch ostatných zjednodušený osobný arcibiskupov znak. Týmto spôsobom je jeho erb heraldicky čistý a správny podľa pravidiel cirkevnej heraldiky. Biblia symbolizuje vedenie, prejavy a slová Cirkvi a tiež tradície. Ošípaná korení v tradícii miestneho obyvateľstva. Je to totiž veľmi dôležité zviera v miestnej kultúre. Kusy bambusu a lana predstavujú službu a obetu obyčajného robotníka. Tieto symboly znamenajú službu i vedenie. Za štítom je zlatý procesiový dvojkríž, pod štítom je pálium (symbol metropolitného arcibiskupa) a na striebornej červeno podšitej stuhe motto v miestnom jazyku Tok Pisin: „MI WANTAIM YU I SIOS I STAP LAIP LONG KRAIS“ (v preklade: “Som s vami v Cirkvi živej v Kristovi”). Zelený klobúk s desiatimi strapcami na šnúrach po každej strane patrí podľa pravidiel cirkevnej heraldiky arcibiskupovi.

Archbishop Anton Bal from Papua New Guinea

Madang, October 31, 2019. The Archdiocese of Madang celebrated the installation of the sixth Archbishop. Archbishop Anton Bal replaced Archbishop Stephen Joseph Reichert who had served in the province for eight years. More than 2,500 people took part in the installation of the new Archbishop at the Holy Spirit Cathedral in Madang. Apostolic Nuncio to Papua New Guinea and Solomon Islands, Archbishop Kurian Mathew Vayalunkal, Emeritus Archbishop Stephen Joseph Reichert and Emeritus Archbishop William Joseph Kurtz were joined by ten other bishops and eighty-eight priests. Nuns, monks and parishioners from different parishes were a part of the celebration. Archbishop Anthon Bal was given his episcopal consecration on 12th January 2009 and was appointed as the Bishop of Kundiawa. He is the vice president of the Catholic Bishops Conference of Papua New Guinea and the Solomon Islands and also the Chairman of the committee for Integral Human Development and Deputy Bishop for National Family Life Commission.

I already created under the leadership of His Excellency Stephen Joseph Reichert the coat of arms of Archdiocese of Madang in 2016. The main symbol in the coat of arms is the dove, which symbolizes the Holy Spirit – the main Patron saint of the Cathedral. The silver lily flower (Fleur-de-lis) is a symbol of the Virgin Mary, which in the Archdiocese enjoys a great respect from the local people. The shield colours are taken from the flag of Papua New Guinea. I am also the author of Archbishop Bal’s personal coat of arms. The new crest consists of two coats of arms. The coat of arms of the Archdiocese of Madang is displayed in two quarters of the Archbishop’s coat of arms and two other fields contain his simplified personal coat of arms. In this way his coat of arms is heraldically pure and right according to the rules of Ecclesiastical heraldry. The Bible symbolizes the leadership, speeches and prophets of the Church. The pig symbolizes the traditions of the local people. It is a very important animal in local culture. The piece of bamboo and a piece of rope represent the service and sacrifices of a simple worker. Those two symbols simply mean servant and leadership. Behind the shield there is a golden processional double cross, under the shield is a pallium (the symbol of a Metropolitan Archbishop) and on silver ribbon there is the motto in Tok Pisin: “MI WANTAIM YU I SIOS I STAP LAIP LONG KRAIS” (In English: “I’m with you are a Church alive in Christ”) which means that we all actively participate and contribute in the life of the Church. The green hat with ten fringes on the cords on each side belongs to the Archbishop according to the rules of Ecclesiastical heraldry.