700 rokov Žiliny Marek Sobola Michal Janiga

700 rokov Žiliny: druhé miesto spomedzi 21 súťažných návrhov

700 years of Žilina: second place among 21 competition proposals

Žilina, 2. júna 2021. Koncom marca vyhlásil Útvar hlavného architekta mesta Žilina výtvarno-architektonickú súťaž. Cieľom bolo získanie návrhu výtvarného diela, ktoré dôstojným spôsobom pripomenie 700. výročie udelenia prvých mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročie Privilégia pre žilinských Slovákov. Do súťaže sa prihlásilo 21 autorských kolektívov. Spolu so sochárom MgA. Michalom Janigom sme sa zúčastnili tejto zaujímavej súťaže. Náš návrh získal 2. miesto! Dielo zaujalo porotu svojou prácou so symbolikou, výtvarnou čistotou a minimalizmom, zároveň bolo citlivo umiestnené v priestore pred radnicou. Otázky  poroty smerovali k vnímaniu objektu, či laická verejnosť bude vnímať takto výrazne zredukovaný objekt ako sochu. Viac informácií na stránke archinfo.sk.

Skulptúra štylizovaného žezla v profile kráľovskej koruny umiestnená v priestore Mariánskeho námestia svojim tvaroslovím vychádza zo základných kráľovských insígnií – žezla, jablka a koruny. Dielo takto metaforicky pripomína kráľovský majestát s ktorým sa viažu významné historické udalosti Žiliny predmetu súťaže. Mariánske námestie je živým miestom, v ktorom je žezlo tvarovo čistým a jasným objektom v kontrapunkte s jeho pestrými vrstvami a predstavuje rozvážnosť a vznešenú istotu. Pri pohľade z radničného okna sa naplno prejaví tvar koruny, ktorý s celou hmotou žezla opticky pracuje s architektúrou radnice a vytvára tak prepojenie medzi vonkajším a vnútorným priestorom. Symbolicky ide o dialóg medzi verejným svetom (občanmi) a vnútorným svetom (administratívou) mesta. Dielo „vyčnieva z davu“ rovnako ako kráľovský majestát. Dielo je voľne prístupné a umožňuje chodcom voľný pohyb okolo. Svojim spracovaním a tvarovou komplexnosťou, skulptúra nebráni údržbe ani budúcej rekonštrukcii námestia (jedna z podmienok súťaže), nakoľko bude jednoducho premiestniteľná.

Súťaž 700 rokov Žiliny Marek Sobola a Michal Janiga

Žilina, June 2, 2021. At the end of March, the Department of the Chief Architect of the Žilina town announced an art-architectural competition. The aim was to obtain a design for a work of art that will commemorate the 700th Anniversary of the granting of the first city privileges to Žilina in 1321 by King Charles I of Hungary and also the 640th Anniversary of the Privilegium pro Slavis („Privilege for the Slovaks“). 21 author’s teams entered the competition. I took part in this interesting competition together with the sculptor MgA. Michal Janiga. Our proposal won 2nd place! The work captivated the jury with its work with symbolism, artistic purity and minimalism, at the same time it was sensitively placed in the space in front of the town hall. The jury’s questions were directed towards the perception of the object, whether the lay public will perceive such a significantly reduced object as a statue.

Sculpture of a stylized scepter in the profile of a royal crown is located in the area of Mariánské námestie and its morphology is based on basic royal insignia – scepter, apple and crown. The sculpture thus metaphorically resembles a Royal majesty with which are linked important historical anniversaries of Žilina.